HavPuls: nr2 - 2021 - Petro og havbruk i Nord

26 NR 2 - 2021 H AV P ULS GODEERFARINGER: AnnaTherese Asheim, prosjektdirektør i Equinor. Sikkerhetskultur gir arbeid Equinor er så fornøydmedsik- kerhetskulturenhosAker Solutions Sandnessjøenat de aldri haddebetenkeligheter medå tildelenytt arbeid. FLEREPROSJEKT. Nylig gikk siste del av Johan Castberg-prosjektet ut av dø- rene på Strendene.Men inne i stor- hallen er neste prosjekt, «Askeladd Vest» for Equinor på Snøhvit-feltet, i full gang. Equinor er så fornøydmed produk- tene de har fått fra Sandnessjøen at de tar kontakt medHelgelands Blad for å fortelle omdet. – Sandnessjøen leverer utrolig gode HMS-resultater (helse-miljø-sikker- het), over lang tid.Nå har vi fått leve- ranser til Aasta Hansteen, Snefrid Nord og Johan Castberg – uten regi- strerte fraværsskader.Vi har faktisk ikke sett fraværsskader siden produk- sjonen ble gjenopptatt i anlegget i 2013.Det er veldig bra, sier prosjekt- direktør forAskeladdVest i Equinor, AnnaThereseAsheim. – Sikkerhet er det topp prioritet på både for selskapet og prosjektet, sier hun. LOKALE. Equinor legger stor vekt på HMS-resultatene. Foruten den åpen- bare årsaken,mener selskapet at god HMS-kultur er uttrykk for at kvalite- ten på andre områder også er god. –Vi får god kvalitet fra lokale leve- randører somTestpartner ogHelge- landOverflateteknikk også, legger Asheim til og tar med kontroll- og malerfirmaet somhar utviklet seg sammenmedAker Solutions på ste- det. Leveransen til AskeladdVest er en relativt stor bunnramme med plass til inntil fire brønner. Konstruksjonen skal være ferdig før ferien. Sammen med to andre nærliggende havbunn- konstruksjoner, skal AskeladdVest bidra til at Snøhvit-anlegget påMelk- øya kan produsere oppmot full kapa- sitet fram til 2050. Ønsker segdigital deleproduksjon LITEN,MENVIKTIG: Lærumviser oss endyseholder til enmotor på en livbåt i et metall av typen Inconel 718, somer 3D-printet- en liten komponent somkan være kritisk viktig for drift av enplattform, og kan ta lang tid å skaffe. FOTO : MORTEN HOFSTAD Equinor tar et initiativ for å få etablert såkalt «3D-print» av maskindeler i tilknytning til basemiljøene langs kysten, inkludert i Sandnessjøen. –PÅBASESTEDER. 3D-print handler om at tegninger av maskindeler kan ligge i en sentral database,men at selve byggingen av komponenten kan foregå med sofistikert utstyr for 3D-print nærmest mulig stedet der komponen- ten skal brukes. 3D-print kan foregå i en rekke materialer, fra plast til avan- serte og høyt spesialiserte metaller. Plasseringen kan være på et verft, i et reparasjonsverksted, på en forsynings- base, eller ute på en anleggsplass. Gevinstene er blant annet reduksjon av kostbart lagerhold, kutt av tran- sportkostnader med tilhørende miljøef- fekt, og redusert tidsbruk. – Et drømmescenario for oss er en 3D-fabrikk i nærheten av en forsy- ningsbase. Det forteller Brede Lærum, somhar en hovedrolle i Equinor med å utvikle 3D-print som verktøy. Lærum sier Equinor har innledet samarbeidmed andre operatørselskap- er om å utvikle 3D-teknologien i Norge. STRATEGI. Brede Lærum jobber nå på heltid i Equinor med å utvikle 3D-print som verktøy for virksomheten.Han le- der blant annet styringskomiteen for prosjektet «digitalt lager», som skal ut- vikle en plattform for digitale reser- vedeler og et effektivt digitalt for- syningsnettverk, inkludert 3D-print-fa- brikker, for å redusere kostnader og miljøbelastninger. Lærum leder også et internasjonalt nettverk som skal utvikle og samar- beide om3D-print. – 3D-print har et enormt potensial, sier han. – Hvor mener dere potensialet ligger? – På mange plan.Å bygge en kom- ponent ved å smelte metall eller pla- stmaterialer til en komponent, kan gi oss mye mer komplekse komponenter med økt styrke og redusert vekt.Vi er bare kommet så vidt i gangmed å se mulighetene som åpner seg.Men en nøkkel er å utforske mulighetene som ligger i å designe komponenter med mye bedre funksjon enn tidligere. – Innenfor lagerhold kan 3D-print skape en ny tid. Equinor har verdier for 27milliarder kroner på lager. 80 pro- sent av dette blir ikke brukt,men vi må ha det.Ved bruk av 3D-print kan lager- hold reduseres med 25-50 prosent, og samtidig kutte behovet for transport. –Med bruk av «digitalt lager» kan alle modeller være tilgjengelig i en database, der også alle leverandørse- lskaper kobler seg opp.Vi trenger ikke lenger noen produksjonslinje. En 3D- printer kan produsere en ventil en dag, og en plastkomponent den andre da- gen. Produksjon av deler kan reduseres fra kanskje seks måneder ned til to-fire uker. TA INDUSTRI «HJEM». – Deleproduk- sjon foregår ofte i lavkostland i dag, i trådmed tradisjonell tenkning.Ved å benytte 3D-print kan slik produksjon hentes hjem til Norge igjen.Det hand- ler ikke minst om leveransesikkerhet, noe somhar blitt et tema under pande- mien, sier Lærum. – Hva kreves av en lokal aktør som vur- derer å gå i gang med 3D-print? – Først og fremst å bygge kompe- tanse på design og print.Det er greit å begynne i det små. Enmetallprinter Vedbruk av 3D-print kan lagerhold reduseresmed 25-50 prosent, og sam- tidig kutte behovet for transport. Brede Lærum, Equinor

RkJQdWJsaXNoZXIy NjExNTQ=