HavPuls: nr4 - 2020 - Petro og havbruk i Nord

24 NR 4 - 2020 H AV P ULS PÅTOKT: «IslandValiant» er et allsidig multifunksjonsfartøy. FOTO : GLYN LEWIS Norske farvannkangjemmepåviktige mineraler for enormeverdier. SKIPPER: Egil Lund fra Lurøy påHelgeland er kapteinpå offshorefartøyet «Island Valiant». FOTO : ISLAND OFFSHORE FRADET INDRE: Undersjøiske vulkaner har avleiret viktigemineraler på havbun- nen. FOTO : OLJEDIREKTORATET OMMINERALER: JanGunnarWinther, Senter for hav ogArktis. FOTO : SNORRE NICOLAISEN Vi gjorde spennende funnog testet ny teknologi i jaktenpåmineraler. Egil Lund TOKT. Egil Lund fra Lurøy på Helge- land er kaptein på offshorefartøyet «Is- landValiant».Tidligere i høst gikk bå- ten på oppdrag fra Oljedirektoratet for å lete etter havbunnsmineraler i dypha- vet mellomLofoten,Grønland, og Svalbard. –Vi gjorde spennende funn og testet ny teknologi i jakten på mineraler, for- teller Lund. TEKNIKK. Boreoperasjonene ble gjort på mer enn 3.000meters havdypmed kveilerør, en sammenhengende bore- streng som er kveilet på rull. – Dette er et ekte pionertokt, sier letedirektørTorgeir Stordal i Oljedi- rektoratet. – For første gang er kveilerørtekno- logi benyttet på så store havdyp, og det er første gang slik boreteknologi blir brukt til utforskning av mineral på hav- bunnen. Kompetanse somnorsk indu- stri har opparbeidet etter 50 års erfa- ring fra petroleumsbransjen gjorde at dette nybrottsarbeidet ble vellykket. Norsk teknologi og kompetanse baner vei, også på dette området, og viser at vi er ledende på utforsking av mineraler på havbunnen, sier Stordal. VERDIER. Mineraler som kobber, sink, kobolt, litium, sølv og gull har blitt av- leiret på havbunnen fra undersjøiske vulkaner somdanner enorme «skor- steiner». – Det går en vulkanryggmellom Jan Mayen og Bjørnøya, der det er beve- gelse i sjøbunnen.Dette gjør at sjøvan- net kan trenge dypt inn i berggrunnen. Her blir det varmet opp til rundt 400 grader og så løser det oppmineraler, sier direktør ved Senter for Hav og Arktis, Jan-GunnarWinther, til NRK. Vannet blir igjen spylt opp til hav- bunnen hvor mineralene faller ut. – Det er nok mange av ekspertene som er forsiktig både med å spå hvor store verdier som ligger her. Et tidlig estimat er på 1.000milliarder.Men dette tallet kan både være lavere og det kan også være betydelig høyere, sier Winther. –Hvis det mest optimistiske anslaget slår til, kan vi, heldigvis, risikere å ha skutt gullfuglen igjen, sierAnniken Hauglie, administrerende direktør i Norsk Olje ogGass til E24. STUDIE. En rapport fra Rystad Energy har studert mulighetene for Norge knyttet til mineraler i havet. Rapporten antar at det kan ligge inn- tekter i området 5-20milliarder dollar, årlig, avhengig av hvor mange prosjek- ter som kommer i gang. – Slår denmest optimistiske prog- nosen til, vil det sysselsette 21.000 års- verk.Dette legger grunnlaget for å bygge en industri basert på et hjemme- markedmed et betydelig eksportpoten- sial, somNorge har gjort innen olje og gass på dypt vann, heter det i Rystad- rapporten. MortenHofstad Jaktenpåmin

RkJQdWJsaXNoZXIy NjExNTQ=