HavPuls: nr 3 - 2019 - Petro og havbruk i Nord

8 NR 3 - 2019 H AV P ULS Eventyrlig vekst STOR INDUSTRI PÅLITENØY: Anlegget til Nova Sea påNaustholmenpå Lovund sendte ut 37.879 t PIONEREN: Steinar Olaisen i arbeidpå Lovund Sjøprodukter på begynnelsen av 1980-tallet. FOTO : KARI - ANN DRAGLAND STANGEN FORTELLER: Bjørnar Olaisenminnes den spennende starten, som la grunnla- get for enutrolig vekst. FOTO : LINDA REINHOLDTSEN UTAVKRISE. I 1995 hadde laksenærin- gen bare så vidt kommet seg etter sjok- kene av konkursen i Fiskeoppdretter- nes salgslag (FOS). En umoden bransje lå samtidig nede etter de massive syk- domsutbruddene, somblant annet rammet Helgeland ved inngangen til tiåret. –Vår far,Vigner Olaisen, hadde fiskemottak, brygge og båt. Så en viss infrastruktur var på plass på Lovund, forteller Bjørnar Olaisen omde første forsøkene med lakseoppdrett på midten av 1970-tallet. Bjørnars bror, Steinar, og lærerskole-kollega og sambygding Hans PetterMeland, fikk nyss om at man hadde forsøkt oppdrett av laks på Vestlandet.De to fikk tilsendt litt smolt, fraktet til Lovundmed sjøfly, og slapp fisken ned i noen selvbygde mærer.Noen få overlevde til slaktemo- den alder, nok til at de to ungdommene prøvde igjenmed ny fisk. Det første oppdrettsselskapet, Lo- vund SjøprodukterAS, gikk konkurs i 1991.Men da hadde Steinar Olaisen begynt å få litt sving på lakseoppdrett. 90-TALLET. I 1993 omsatte daværende Seafarm Invest for 30millioner kroner og oppnådde enmillion i overskudd. I årsberetningen nevnes arbeidmed «en rettet emisjon», som skulle finansiere oppkjøp av konsesjoner, sompå denne tiden knapt kostet noe. Året etter vokste salget til nærmere 43millioner, og overskuddet endte på drøye tomillioner.Trænværingen YngveMyhre var dessuten hentet inn somdirektør, direkte fra skolebenken i Bodø. RuneVigdal, nyutdannet sivil- økonom, kom inn somøkonomisjef. Men egenkapitalen er bare 4,2mil- lioner ved utgangen av 1994. –Vi lurte på hva som var lurt å gjøre. Steinar var utadvendt og tillits- skapende som type, og han så på mulig- hetene som kunne ligge i oppkjøp etter FOS-konkursen.Men det fantes ikke penger å få tak i,minner Bjørnar Olai- sen, somhar vært styremedlemog sty- releder i Nova Sea og flere andre laksselskap på Lovund omtrent helt fra starten. Men å kjøpe konsesjoner er én ting. Noe annet er å skaffe arbeidskapital til utstyr og fisk, som trenger 18-24måne- der på å vokse seg slakteklar. – Innen 1995 hadde vi fått hånd om 13-15 konsesjoner, og vi trengte finan- siering til å fore opp fisken, forteller Olaisen. EMISJONEN. Behovet for å styrke egenkapitalen ble igjen et aktivt tema. Olaisen sier firmaet hadde et tilbud på rundt 20millioner kroner fra statlige Distriktenes Utviklingsfond.Davæ- rende Hydro Seafood (eid av Norsk Hydro) var også på banen. – De to konkurrerte, sier Olaisen. Ifølge årsregnskapet for 1995 fikk daværende Seafarm Invest tilført 12,5 millioner i en rettet emisjon fra Hydro Seafood, somga en eierandel på 46 prosent.Hydro-sjef Atle Eide får plass i styret.Den danske laksetraderen Kim Brodersen var også inne med 12,8 pro- sent. –Årsaken til at man valgte Hydro var tillit til at de ville være med på å fi- nansiere vekst, sammenmed den kom- petansen de kunne bidra med.Dess- uten eide deMowi-anlegget på Bolga, som i noen år hadde slaktet laksen sin på Lovund, sier Olaisen. Mowi ble stiftet i 1969 utenfor Ber- gen, som en absolutt pionerbedrift in- nenfor norsk akvakultur.Merkenavnet er som kjent nå tilbake hos verdens største lakseselskap etter en vei via Hy- dro Seafood,Marine Harvest (Neder- land), John Fredriksens fusjon avMa- rine Harvest, Fjord Seafood og Pan Fish. SKYTERFART. Seafarm Invest på Lo- vund gjør opp 1995med salg på 116 millioner kroner, nesten tre ganger mer enn året før, og et underskudd på et par millioner. I 1996 passerer salget 125millioner, og året gjøres oppmed et knapt over- skudd på halvannenmillion. I porteføljen av datterselskaper lig- ger en rekkeAS der morselskapet bare er deleier – et viktig poeng i senere Detteer historienomen inve- steringpå12,5millioner i 1995 somhar blitt til åttemilliarder kroner i år. Og1,65milliarder i utbyttede siste femårene.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjExNTQ=