HavPuls: nr 3 - 2019 - Petro og havbruk i Nord

6 NR 3 – 2019 H AV P ULS Etter femårmedpetroleumsstudier er Lise JohansenRønning klar for arbeidslivet. Nåventer store inntrykk i utlandet. FraAlstahaug til Australia ENDELIGKLAR: Etter femår på skolebenken iTrondheim, er Lise Johansen Rønning endelig klar for arbeidslivet. STARTEN: Vi skrev omLise un- der hennes første studieår i Trondheim, vinteren 2015. FØRSTEMØTE. 23-åringen fra Sandnessjøen har fått jobbkon- trakt med oljeservicegiganten Schlumberger, og er i løpet av høsten på vei til Australia for sitt første møte med sin nye ar- beidsplass somnyutdannet sivilingeniør. HØYTSNITT. Lise ble først oppmerksompå studieretnin- gen gjennom en presentasjon fra oljeindustrien på videre- gående.Hun fattet interesse for faget ogmulighetene stu- diet ga. Opptakskravene for studiet vedNTNU krevde et meget høyt snitt, noe som var med på å inspirere ogmotivere Lise. Det betalte seg, og fra 2014 til 2019 har hun studert i Trondheim ved nettopp NTNU, et universitet og en studieretning hun ikke kan få fullrost nok. – Jeg kjente til NTNUs gode renommé somuniversi- tet, og petroleumslinja var absolutt noe sombekreftet universitetets internasjonale annerkjennelse, sier Lise Jo- hansen Rønning. PETROLEUMSTEKNOLOGI. Sivilingeniørutdanningen i pe- troleumsfag er et femårigmas- terprogram.De to første årene får du et teoretisk fundament i naturvitenskapelige fag, det tredje året velger dumellom de to studieretningene petro- leumsfag og petroleumstekno- logi. For Rønnings del falt valget på petroleumsteknologi. Sivilingeniøren, eller en «field engineer» innen «dril- ling andmeasurments», har oppgaver innenfor utvikling av teknologiske løsninger, forsk- ning, undervisning, prosjektar- beid og ledelse. SCHLUMBERGER. Det var i fjor Lise fikk positiv tilbake- melding fra Schlumberger om at de ønsket hennes kvalifika- sjoner. Sivilingeniøren vil i løpet av høsten sette kurs forAustralia ogmillionbyenAdelaide der hun tilslutter seg et av selska- pets landbaserte oljeplattfor- mer. Lise føler segmeget privile- gert som i ung alder får mulig- heten til å tilegne seg interna- sjonal erfaring i gigantselska- pet Schlumberger. Selskapet er verdens største innen oljeservice, og har over 100.000 ansatte i over 85 land. ABUDHABI. Før den unge sivilingeniøren kan begynne sitt arbeid i Australia skal hun gjennomnoen ukers testperi- ode i AbuDhabi. Her skal Schlumbergers nye ansatte virkelig vise at de er klar for de utfordringer som ligger forut i en hektisk bran- sje.Der kan det ofte være måneder uten en fridag, og utallige utfordringer i felt der manmå forholde seg til flere aktører som krever oppfølging og resultat. – Denne treningsleiren er absolutt nødvendig for å se at alle er forberedt på hardkjøret som venter dem.Ute på en plattform er det for sent å opp- dage at man ikke håndterer presset, sier hun. Hun ser på dette som en del av en bratt læringskurve og venter seg ingen særbehand- ling i enmannsdominert sek- tor. INTERNASJONALT. Rønning har gjennom studiene fått litt erfaringmed internasjonale arenaer gjennombesøk i både Brasil, Peru og Cuba, samt seks måneder somutvekslings- student i Australia.Hun har også fått stifte bekjentskap med Svalbard. Samlet sett vekket dette lys- ten til å ta steget ut i verden et- ter endt utdannelse. –Tror det blir verdifull og nyttig kunnskap jeg erverver meg i et stort globalt selskap i et internasjonalt petroleums- miljø.Norge kan settes litt på vent, omnoen år kan det hen- de jeg vender tilbake og da har jeg tillagt meg betydningsfull internasjonal erfaring og kom- petanse, sier Rønning. FRILUFTSLIV. Lise er glad i Helgeland og kommer til å savne folk og natur. Hun er ivrig bruker av fjel- lene og har i løpet av tiden hun har vært hjemme i Sandnes- sjøen testet sherpatrapper i nabokommunene, vært oppe på Lovundfjellet og vært på hyppige besøk i De syv søstre. – Jeg synes det er viktig å bruke den storslåtte naturen vi har rundt oss.Det er rekrea- sjon og det er storartede opp- levelser, sier den aktive og engasjerte sivilingeniøren som nå ser frem til spennende ut- fordringer. Tekstog foto: SnorreNicolaisen red@hblad.no7 5070300 Ute på enplattformer det for sent å oppdage at man ikke håndterer presset. Lise JohansenRønning

RkJQdWJsaXNoZXIy NjExNTQ=