HavPuls: nr 3 - 2019 - Petro og havbruk i Nord

4 NR 3 – 2019 H AV P ULS TIDLIGUT: Christian Lindgaardhar fått seg fast jobbpåNorne. Christian fikk fast jobbpå Norne ELEKTRO. Christian fattet interesse for elektrofaget etter en omvisning ved Sandnes- sjøen videregående skole (SVS) mens han gikk på ungdomskolen. Planen om elektrikerutdanning holdt han fast på, og det ble somplanlagt VG1 Elektro ved SVS.Veival- get han tok ble fort en bekref- telse på at dette var en riktig avgjørelse. Christian roser både læringsmiljø og det sosi- ale miljøet ved SVS. – Dette gjorde at jeg trivdes veldig godt fra første dag, for- teller 21-åringen fra Sandnes- sjøen. Under utdannelsen hadde Christian flere offshoresøkna- der i omløp, og fikk napp før endt utdannelse. På denmåten hadde Christian en sikker lær- lingeplass å gå til før ferdig skolegang. OMSTILLING. Da han startet på lærlingtiden etter videre- gående skole var det kursing, opplæring og sikkerhetskurs, alt somhører med til en jobb i offshoresektoren. Ute på FPSO (Floating Production, Storage and Offloading) som er en flytende plattform, stortrivdes Lind- gaardmed en gang,men det var en stor omstilling. – Det var veldig forskjellig fra alt jeg hadde erfaring fra tidligere, og det var mye å ta til seg av inntrykk og læring på kort tid.Det var helt klart en stor utfordring,men det var bare å ta den på strak arm, sier Christian. PRAKTISKARBEID. Etter lær- lingetiden på 2,5 år hos Equi- nor, fikk Christian fast anset- telse hos Semco og var der i seks måneder, før det åpnet seg enmulighet som elektriker hos Equinor i fast ansettelse. Nå har han vært tre år på Norne, og Christan kunne ikke tenkt seg en bedre jobb. –Hele utdanningsløpet, in- kludert lærlingetiden til fast ansettelse, har vært helt topp og kunne ikke gått bedre. Lær- lingetiden hos Equinor var meget bra. Jeg fikk arbeide med flere fagfolk og fikk sånn sett et behørig totalbilde av hva som kreves i flere av fagdi- siplinene.Noe som er nødven- dig for at jeg som elektriker skal ha god innsikt i å bistå og serve på de fleste områder, for- teller Christian. Christian var også klar på at han ville ha et yrke hvor han kunne arbeide med noe prak- tisk, noe han absolutt vil anbe- fale. –Yrkesfaglig utdanning er noe som er viktig for at sam- funnet skal fungere.At det blir lys når man slår på en bryter, skyldes ikke en tekniker bak en PC. Samfunnet er avhengig av at noen tar disse praktiske job- bene,mener Christian. JOBBMULIGHETER. – Det er gode muligheter for å komme seg inn på jobbmarkedet i off- shoresektoren, forteller Chris- tian. – Det er flere aktører i bran- sjen somnå utvikler og forbed- rer sin aktivitet og skaper nye arbeidsplasser.Nye installasjo- ner krever fagfolk og arbeids- kraft, i tillegg er det flere som går ut i pensjon de kommende Det er godemuligheter for å komme seg innpå jobbmar- kedet i offshoresektoren. ChristianLindgaard ChristianLindgaard (21) fraSandnessjøenhar gått veien fraelektrofagpåvideregående til offshorelærlinghos Equinor. Nåhar han fått fast jobbpåNorne for Equinor.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjExNTQ=