HavPuls: nr 3 - 2019 - Petro og havbruk i Nord

35 NR 3 – 2019 H AV P ULS SIGNERTE: Fabrikkleder vedMowi Herøy, Jan Erik Kvingedal og fylkesrådslederTomas Norvoll signerte avtale om lære- plasser. FOTO : THOR - WIGGO SKILLE , NFK Bidrar med læreplasser Nordlander første fylkeskommune som har vedtatt en lære- plassgaranti for sine elever.Mowi på Herøy skal bidra til å oppfylleden. SnorreNicolaisen red@hblad.no7 5070300 Som første fylke har Nord- land fylkeskommune vedtatt en læreplassgaranti, og flere bedrifter har i høst inngått intensjonsavtale med fylket om å garantere læreplasser. – Det er helt urimelig at ungdom somhar begynt på en fagutdanning ikke skal få fullført den fordi de ikke får gjennomført læretiden sin. Derfor har et enstemmig fylkesting vedtatt at det skal innføres en læreplassgaranti. Nordland trenger folk og fagarbeidere, og både lære- bedrifter og vi som skole- eiere må gjøre alt vi kan for å legge til rette for dette, sier fylkesrådslederTomas Nor- voll. 27. august besøkte Nor- voll anlegget på Herøy og signerte en intensjonsavtale medMowi om læreplassga- ranti. Samfunnsansvar Fabrikkleder vedMowi Herøy, Jan Erik Kvingedal, er klar på at dette er en del av samfunnsrollen som Mowi ønsker å bekle. –Å legge til rette for ung- dom somhar tatt utdan- nelse, er en betydningsfull prosess, og en kontinuerlig sådan.Det er derfor gledelig at fylkeskommunen har tatt dette initiativet som en na- turlig spydspiss og vi er glad for å kunne bidra, sier fab- rikksjefen. Dette handler om kompe- tanseutvikling, og Kvingedal mener at det er viktig at Mowi ikke står passive når ungdom som tar utdanning vil ut i arbeidslivet. – Utdannelse er noe som ligger grunnleggende for alle typer jobber,menmed læreplass får man en økt for- ståelse og påbygging for det reelle arbeidslivet.Det gjør utdannelsenmer hensikts- messig når du vet at du har en jobb å gå til etter endt skolegang, sier Kvingedal. Roser engasjement Mowi Herøy synes initiati- vet fra fylkeskommunen er meget bra, og vil bidra til at dette blir et attraktivt tilbud. –Vi skal ikke fremstå pas- sive og har diskutert dette internt tidligere.Dette for- plikter oss og andre, og det er bra.Men først og fremst er vi med på dette fordi vi har lyst, sier den engasjerte lederen. Fabrikksjefenmener at Mowi Herøy vil være en at- traktiv læreplass og tror dette vil bidra til økt rekrut- tering fra lokalsamfunnet. – Fabrikken på Herøy er en teknologisk bedrift, hvor vi har mange områder som krever forskjellig type kom- petanse.Utviklingen har tatt kvantesprang innenfor den maritime industrien, og dette er en kontinuerlig pro- sess som vil fortsette. Kunn- skap innen digitalisering, au- tomasjon, informatikk, elek- tro og logistikk er eksempler på sentrale fagfelt som vi ønsker å holde oss oppda- terte på til enhver tid, for- klarer han. Tettere samarbeid Videre forteller fabrikksje- fen at de ser for seg et tettere samarbeidmed regionens skoler i fremtiden. – På denmåten kan vi bli bedre på å informere om fabrikken, samt kompetan- sen og teknologien vi tren- ger, både nå og i fremtiden, mener han. FEIRET: Ansatte påMowi Herøy ved en feiring av nyHMS-rekord. PRESSEFOTO FAREFORSKADE: Typiske skader somkan oppstå ved et anlegg somMowi Herøy, er kutt-, klem- eller slagskader. FOTO : SNORRE NICOLAISEN rsskade der.Det skaper god anseelse og tillit som igjen gjør oss til en attraktiv og seriøse aktør, sier fabrikksjef Jan Erik Kvin- gedal. 16. november samles alle fa- brikkansatte med partnere i Herøyhallen for en høytidelig markering av rekorden. Tekst: SnorreNicolaisen red@hblad.no7 5070300

RkJQdWJsaXNoZXIy NjExNTQ=