HavPuls: nr 3 - 2019 - Petro og havbruk i Nord

34 NR 3 – 2019 H AV P ULS 10 år uten frav Mowi-fabrikkenpåHerøynådde ti år uten fraværsskader 11. september i år. SYSTEM. Den smått utrolige rekorden er nådd ved hjelp av kontinuerlig fokus på HMS og en framtredende kultur for å varsle ommulige forbedringer, ifølgeMowi selv. JanMagne Berglund er HMS-ansvarlig forMowi Nord, somomfatter området fra Fosen til Kvænangen.Han forteller at Mowi Herøy har arbeidet systematisk med å fange oppmulige skadefeller og følge opp alle avvik umid- delbart. –Vi har hatt i overkant av 200 forbedringstips og avviks- meldinger hvert eneste år si- den registreringen startet i 2007.Vårt meldingssystem innebærer at alle tar del i rap- portering om forbedringer som kan gjøres for å være i for- kant av skade.Derfor er ikke avviksmelding eneste alter- nativ,men også en stasjon der man kan tipse mer uformelt ommulig forbedringer som ikke er direkte avvik. ARBEIDSMILJØ. Bedriften har hatt hovedverneombud i full stilling i 12 år. – Det er en betydelig ressurs for å følge opp daglige rutiner og samtaler med verneombud på de forskjellige avdelinger. Alle ansatte skal ha følelsen av at de blir tatt vare på, og at hver enkelt er en ressurs for bedriften.Dette innebærer at vi gjør arbeidsplassen så trygg sommulig, sier Berglund. Han forteller at Mowi Herøy vektlegger et godt ar- beidsmiljø og en atmosfære som fremmer trygghet og der- med trivsel. –HMS er satt i system, et systemog verktøy som funge- rer meget godt.Man tar ingen snarveier når det gjelder sik- kerhet ogmiljø, ogMowi Herøy arbeider aktivt for å håndheve en for- ebyggingskultur der liv, helse ogmiljø blir meget godt ivare- tatt, ifølge ledelsen. ALLEBIDRAR. Fabrikksjef Jan Erik Kvingedal mener det er skapt et godt fundament gjen- nomhard jobbing for den grunnleggende kulturen for HMS-arbeidet, og at dette gir frukter. –Alle bidrar og passer på ar- beidskollegaen.Ti år uten fra- værsskade er ikke flaks, det er dyktighet og fokus på oppga- vene fra ansatte og verneom- bud til operativ ledelse, sier fabrikksjefen. Ved fabrikken ser man sta- dig etter forbedringer, der manmerker seg hva alle typer situasjoner kan gi av mulige hendelser. Fellesmøter og le- delsesmøter starter med gjen- nomgang av HMS, i tillegg er det et uformelt samarbeids- møte hver 14. dagmellom fab- rikksjef, hovedverneombud og tillitsvalgte. Her diskuterer man status gjennom risikovurdering, for- slag til eventuelle tiltak, gjen- nomgang og oppfølging av til- takene. KONTINUERLIG. Typiske ska- der ved en fabrikk somMowi Herøy, vil være etsning, klem-, kutt- eller slagskader,men på ti år har intet av dette forårsa- ket fravær. –Vi tilskriver dette fabrik- kens gode rutiner og felles interesse for å avdekke avvik som vi beskriver som«uønsket tilstand» eller «uønsket hen- delse».Alt blir fulgt opp umid- delbart. –Vi jobber kontinuerlig og proaktivt hver dag for å være i forkant av risiko i de ansattes i arbeidshverdag.Det har gitt oss resultater i ti år, og det skal fortsette å gi resultater i minst ti år til, sier HMS-ansvarlig JanMagne Berglund. – Systematisk og resultatrik HMS er også svært viktig for vårt omdømme til samarbeids- partnere, leverandører og kun-

RkJQdWJsaXNoZXIy NjExNTQ=