HavPuls: nr 3 - 2019 - Petro og havbruk i Nord

32 NR 3 – 2019 H AV P ULS BYGGERUT: Water Front Development AS, der KapNord Fond er største eier, bygger ut landanlegget på Bjørn i Dønna kommune. Bildet ble tatt i juni 2019. FOTO : SNORRE NICOLAISEN KapNordser storemuligheter imiljøene rundt LetSea. TEAMET: Daglig leder iWater Front Development, Olav Botn (f.v.), styremedlemPer KristianNordøy ogdaglig le- der i LetSea, Kristian Johansen. FOTO : SNORRE NICOLAISEN Fond satser påHelgeland FIREEIERE. Investeringsselska- pet KapNord FondAS ser langsiktige muligheter på Hel- geland. Fondet ble etablert med statligmedvirkning i 2006, og fikk samtidig en defi- nert levetid i sin opprinnelige form fram til 2021. Men fondet har allerede startet forberedelsene til et vi- dere liv,med private eiere. I fjor gikk fire grupperinger inn på eiersidenmed 20millioner kroner hver, hvorav Per Kris- tianNordøy fra Sandnessjøen tok 25 prosent (gjennom fami- lieselskapet EcomarinAS). De øvrige eierne er Salten Aqua,Gigante Havbruk (Kjell Lorentsen) og PronordMarin AS (med flere aktører, blant andre Bodø-investorTord Kolstad). TREHOVEDSPOR. Daglig le- der i KapNord, Eirik Sørgård, sier at videreutviklingen av fondet bygger på tre hovedsat- singer: Grytåga Settefisk (eies 100 prosent). LetSea-konsernet i Sand- nessjøen (64,7 prosent). Ecomarin Seafarm (78,6 prosent), sombygger opp landbasert oppdrettsaktivitet på Bjørn i Dønna. – Etter en opprydding i våre engasjementer står vi igjen med noen selskaper som er fokusert på Helgeland, sier Sørgård til Helgelands Blad. SMELL I FINNMARK. KapNord-konsernet gjorde opp fjoråret med et overskudd på drøye 22millioner kroner av en omsetning 356millioner. De nevnte bedriftene på Hel- geland bidrar i stor grad posi- tivt til resultatet med 27,1mil- lioner kroner fra LetSea, 10,4 millioner fra Grytåga Settefisk og 7,3millioner fra Ecomarin Seafarm. KapNord har i tilleggmin- dre eierposter i opp- startbedrifter i og omkring LetSea-systemet. Nordnorsk Smolt AS i Has- vik i Finnmark har i flere år slitt svært tungt, og skal ut av KapNord-porteføljen, ifølge Sørgård. BYGGERPÅBJØRN. Utbyg- gingen som for tiden foregår på Bjørn i Dønna skjer i regi av eiendomsselskapetWaterfront Development AS, der Kap- Nord eide 71,6 prosent ved årsskiftet. – Ecomarin Seafarm (Kap- Nord eier 78,6 prosent) har konsesjon til å produsere 2.000 tonn laks på land, og vil være leietaker i anlegget, sier Sør- gård. EcomarinAS – der Per Kris- tianNordøy eier til sammen 37,4 prosent, og resten av eierne består av Nordøys fami- lie, Kristian Johnsen og Per Helge Hansen – gjorde opp fjoråret med et netto over- skudd på 25millioner kroner. Overskuddet kommer fra ak- sjesalg i Grytåga Settefisk, Ecomarin Seafarm, og Letsea, og reinvestert i KapNord Fond. Tekst:MortenHofstad mh@hblad.no9 7055021 Etter enopprydding i våre engasjementer står vi igjen mednoen selskaper somer fokusert påHelgeland.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjExNTQ=