HavPuls: nr 3 - 2019 - Petro og havbruk i Nord

28 NR 3 - 2019 H AV P ULS TEMA: OMRÅDEUTVIKLING NORSKEHAVET: Gassrøret Polarledopp til AastaHansteen ser ut til åmedvirke til større interesse for leting i Norskehavet. KART : KARSTEN ARNTSEN Minst 8, kanskje 20 letebrønner I KØ: Riggene har nærmest stått i kø utenfor Nordland i år. Neste år kandet se ut somomalle tidligere rekorder kan falle. FOTO : ODFJELL DRILLING PLANER. Mot slutten av året legges budsjetter og leteplaner på sokkelen for kommende år.HavPuls, i samarbeid medAgnar Johansen (se egen sak til høyre), har samlet tilgjengelig informa- sjon omhva som skjer i lisensene på sokkelen i Norskehavet, avgrenset til områdene utenfor Nordland. Per 1. oktober 2019, ser det slik ut: I alt femoperatørselskaper har bore- planer. Åtte letebrønner er vedtatt boret. I ytterligere tre lisenser er det gjen- nomført borestedsundersøkelser, nor- malt siste steg før borebeslutning. I februar-mars kommer det forfalls- dato for borebeslutning i åtte lisenser, i tillegg til to lisenser der det er gjort feltnære funn,men uavklart videre framdrift. POTENSIALE. Litt avhengig av uav- klarte lisenser, snakker vi om20 ved- tatte eller potensielle letebrønner uten- for Nordland de kommende 12-18 måneder.Til sammenligning blir trolig åtte letebrønner boret utenfor Nord- land i år. Bildet er dynamisk, fordi boreresul- tater ett sted påvirker boreplaner andre steder.Men ett av de sentrale operatør- selskapene beskriver sin egen strategi slik: –Vi kommer til å bruke de kom- mende par årene på å bore opp de mu- lighetene vi ser, og så må vi se hvordan kartet da ser ut for utbyggingsløsnin- ger. FØRSTEPÅ36ÅR. Den amerikanske giganten ConocoPhillips er tilbake et- ter fravær i nord siden 1983med den vedtatte letebrønnen «Slagugle» (PL891) sørøst for Skarv. I PL1009 vest avVictoria, sør for Skarv, er det gjennomført borestedsundersøkelse. PL845, ved innløpet til Vestfjorden, har forfall for beslutning i februar. Sel- skapet har offentlig antydet at de har planer om«tre brønner» i Norskeha- vet. Wintershall DEA seiler opp som en ny storaktør i Norskehavet.De skal ut- forske det vesentlige gassfunnet Bal- derbrå mellomNorne ogAasta Han- steenmed to letebrønner i PL 894 i vinter. I PL 847B nordøst forAasta Hansteen er det tatt borebeslutning. I PL 211, vest avVictoria, er det gjort borestedsundersøkelse, og i PL944 i nærheten av gassfunnet Gro kommer det forfall for beslutning i februar. Sel- skapet venter fortsatt på endelig klar- signal for «Toutatis» (se egen artikkel side 26-27). Østerrikske OMV , som er medeier i Aasta Hansteen, er operatør i PL1018, som ligger rett sør for gassfunnet Aste- rix – neste satellittutbygging til Aasta Hansteen. Lisensen har forfall på bore- beslutning 1.mars neste år. FELTNÆRT. De dominerende spillerne utenfor Nordland er Equinor og Aker BP , i kraft av operatørskap for de tre eksisterende feltsentrene Skarv,Norne ogAasta Hansteen. Aker BP kommer neppe i gangmed den vedtatte letebrønnen «Nidhogg» (PL 1008), vest av Skarv, på denne si- den av årsskiftet, fordi riggenDeepsea Nordkapp skal bore produksjonsbrøn- ner på Skarv-prosjektet «Ærfugl» i fjerde kvartal. I det foreløpig heleide oljefunnet «Alve Nord» (PL127c), mellomSkarv ogNorne, er det gjort borestedsundersøkelse.Og i PL941, vest av Skarv, kommer forfall på bore- beslutning 2.mars. Equinor har i første omgang to lo- 2020 ser ut til åbli året somskal gi ny rekord i leteboringutenforNordland.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjExNTQ=