HavPuls: nr 3 - 2019 - Petro og havbruk i Nord

16 NR 3 - 2019 H AV P ULS NYTTTOKT. For andre sommer på rad har Oljedirektoratet samlet inn data og prøver fra den såkalte «Mohnsryggen» nordvest i Norskehavet med fartøyet «Seabed Constructor». Resultatene omfatter blant annet sulfider som ikke har vært kjent tidli- gere, forekomster som er viktige i bat- teriteknologi, vindmøller ogmobiltele- foner. Kjemiske analyser viser høyt innhold av kobber, sink og kobolt. – Det er gledelig at vi har identifi- sert, kartlagt og tatt prøver av flere nye mineralforekomster, sier letedirektør i Oljedirektoratet,Torgeir Stordal, i en artikkel OD selv har publisert i etter- kant av sommerens tokt. KARTLEGGING. Oljedirektoratet har fått i oppdrag av Olje- og energidepar- tementet å kartlegge og påvise mineral- forekomster i dyphavet. Lov ommine- ralvirksomhet på norsk kontinentalsok- kel (havbunnsmineralloven) trådte i kraft 1. juli 2019. Mohnsryggen er en oseansk spred- ningsrygg som skiller to jordskorpepla- ter, og formålet med toktet var å kart- legge havbunnenmed tanke på mine- ralressurser i området. ODbenyttet selvgående droner (AUV), somgikk 50meter over hav- bunnenmed tre knops fart, to døgn om gangen nede på 3.000meters havdyp. Samtidig somAUV-ene gikk sine kartleggingstokt, hentet man opp hav- bunnsprøver, foto og videomed fjern- styrte fartøyer (ROV). VARMTVANN. Mineralene som er på- vist på havbunnen dannes ved at sjø- vann trenger ned i havbunnen over underliggende, varme magmakamre. Dypt nede i fjellet varmes sjøvannet opp til over 300 grader. På slike tem- peraturer skilles metaller ut av fjellet, somderpå kommer opp igjen til hav- bunnen via varme kilder og vulkanlig- nende «skorsteiner». Disse skorsteinene raser sammen med jevne mellomromog danner grus- hauger.Det er slike grushauger med mineralforekomster ODnå har kartlagt og tatt prøver av. Innsamlingsoppdraget ble utført av Ocean Infinity,med eksperter fra Ocean Floor Geophysics ogOljedirek- toratet. I tillegg var PhD-kandidater fra Universitetet i Bergen (UiB) og NTNU invitert med på toktet, og de bidromed viktig kunnskap. RESULTATER. De påviste sulfidene inneholder mest jern,men har også relativt høyt innhold av kobber (opptil 14 prosent i enkelte prøver), sink (3 prosent) og kobolt (i underkant av 1 prosent). – Dette er viktige metaller når sam- funnet i enda større grad skal elektrifi- seres, samt at de er etterspurt av indu- strien. Innholdet av metaller i sulfider ogmanganskorper fra norsk sokkel er høyere enn det som er tilfelle i prøver fra andre steder i verden, ifølge OD. Sulfidene er funnet langs den vul- kanskeMohnsryggenmellom JanMay- en og Bjørnøya. Manganskorper er påvist flere steder langsVøringsutstikkeren og rundt Jan Mayen. NYLOV. Undersøkelsene er knyttet til arbeidet med en ny minerallov, som trådte i kraft fra 1. juli i år. Formålet med den nye havbunnsmi- neralloven er å sikre en bærekraftig og samfunnsøkonomisk lønnsom forvalt- ning av mineralforekomstene på norsk kontinentalsokkel. –Målet vårt er å legge til rette for nye arbeidsplasser og næringer basert på havet.Det kan bli en viktig næring for Norge, sa statsminister Erna Sol- berg til NTB ved en tidligere anled- ning. Tekst:MortenHofstad mh@hblad.no9 7055021 Mineraljakt i Sommerens tokt langt ute i Norskehavet har påvist storemengder kobber, sinkog kobolt i nærhetenavundersjøiskevulkaner.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjExNTQ=