HavPuls: nr 3 - 2019 - Petro og havbruk i Nord

13 NR 3 – 2019 H AV P ULS Vil teste roboter som«vaktmestere» OPPEOGGÅR: Fra endemonstrasjonderMarc Raibert i BostonDynamics demonstrer roboten «SpotMini», ett av fleremulige konsept for Skarv. FOTO : CHARLES KRUPA , AP / SCANPIX Aker BP studerer omde kanbrukekontinuerlige målinger til å forutsi framtidigbehov for vedlikehold. SEFRAMOVER: Klarerman å forutsi framtidig slitasje, ermålet å sette innmermålrettet vedlikehold, somher i prosessanlegget ombordpå Skarv FPSO. FOTO : BP LEDER: IneDolve, asset manager i Aker BP. FOTO : MORTEN HOFSTAD SKARV: Aker BP jobbermed å se på hvordande kanbruke robo- ter for å se hvor demå sette inn vedlikeholdstiltak på Skarvskipet. FOTO : PRIVAT AUTOMATISK. Feltsenteret Skarv FPSO ser på hvordan de kan ta i bruk roboter eller droner til å overvåke hvordan installasjoner påvirkes av sli- tasje og ytre miljø.Med jevnli- ge målinger fra sensorer eller roboter skal man kunne forutsi når og hvordan behov for ved- likehold vil oppstå. Det forteller Ine Dolve, som er Skarv-direktør i Aker BP. – Sanntids informasjon om slitasje er viktig, sier Dolve. DIGITAL. Ideen er å etablere en såkalt «digital tvilling», der man kan overvåke ogmåle sli- tasje, og sammenholde den faktiske utviklingen på installa- sjon og utstyr med en tredi- mensjonal modell. Dette ser Ine Dolve for seg kan anvendes både på flytende installasjoner og utstyr, på brønner, på subsea-utstyr, i lukkede romog tanker der det er knyttet risiko til å drive overvåkning og vedlikehold. – Et produksjonsskip som Skarv har mange sensorer, i alt rundt 42.000 datapunkter. In- formasjonen fra alle disse punktene vil vi kunne bruke til noe somhar verdi. Aker-selskapet Cognite har utviklet digitale løsninger for å håndtere store mengder digital informasjon. En annen aktør Dolve nevner som aktuell medspiller, er BostonDynami- cs og deres avanserte roboter. – En bevegelig robot vil kunne se gjennommaling og identifisere rustdannelser. FORUTSI. Kongstanken er å kunne forutsi hvor det vil opp- stå behov for vedlikehold. Dermed vil man sette inn tiltak når det trengs, og ikke før. – Kan vi predikere vedlike- hold og gå bort fra en ren kale- nderbasert plan til en tilsta- ndsbasert plan, kan det ligge vesentlige kostnadsbesparelser i det, sier Ine Dolve. Tekst:MortenHofstad mh@hblad.no9 7055021 Enbeve- gelig robot vil kunne se gjennomma- lingog identifise- re rustdannelser. IneDolve, Aker BP

RkJQdWJsaXNoZXIy NjExNTQ=