HavPuls: nr 3 - 2019 - Petro og havbruk i Nord

10 NR 3 - 2019 H AV P ULS TYNNMARGIN: Prisutviklingen i tredje kvartal har vært så svak at enkelte laksepro- dusenter troliggårmedunderskudd ved inngangen til fjerde kvartal. FOTO : ROLF G . ZIMMERMANN Førstehalvår viste få svak- heter i lakseselskapenes inn- tjening.Men tredjekvartal har vist enbratt dalende tendens i lakseprisene. ANALYTIKER: KolbjørnGiskeødegård. FOTO : GORM KALLESTAD / SCANPIX ANALYTIKER: Finn-Arne Egeness. FOTO : NORDEA OPPDRETTSLAKS: –Generelt ligger de i Nord-Norge under 38 kroner, mens mange av de som ligger over, er sør for Stadt, sier KolbjørnGiskeødegårdom inn- tjeningmeddagens laksepriser. FOTO : GORM KALLESTAD / NTB SCANPIX DRØMMENOM15. For noen år siden var det en erklært målsetting for flere av de store aktørene i laksenæringen å produsere laks til en kostnad nedmot 15 kroner per kilo. Analytikerne i Nordea beregner at den norske laksenæringen for tiden har gjennomsnittlige driftskostnader på rundt 38 kroner per kilo produsert fisk. Med de prisene somhar vist segmot slutten av tredje kvartal, så er det åpen- bart at en del aktører for tiden ikke tje- ner penger. – Dere estimerer snitt produksjonskost- nader til rundt 38 kroner – hvilke aktører har enda høyere kostnader, og hvem ligger lavere? – Generelt ligger de i Nord-Norge under 38 kroner,mens mange av de som ligger over, er sør for Stadt, sier KolbjørnGiskeødegård, aksjeanalyti- ker i Nordea. – Se på det store bildet: Bransjen har levd med oppgang i 15 år, og superprofitt i flere år på rad. Får vi en større korreksjon, på linje med hva oljenæringen har vært igjennom? – Prisene legger seg nok litt lavere enn vi forventet før sommeren,men vi forventer fortsatt priser på mellom55 og 60 kroner for de kommende årene, sier Giskeødegård. VARIASJON. Analytiker Finn-Arne Egeness i Nordea bemerker at det er stor variasjon i oppnådde priser. – Et viktig poeng er de enorme pris- forskjellene størrelsene imellom,mens laksen fra 2-5 kilo er priset fra 35-45 kroner, er det fortsatt svært gode priser på fisken over 6 kilo.Denne fisken har de siste ukene gått for nærmere 70 kro- ner i spotmarkedet, og da primært til flyfraktmarkedene. –Med andre ord er det svært lønn- somt med god biologi og høy slaktevekt på fisken, ifølge Egeness. Han legger også vekt på at produk- sjonsvolumet øker, sommedvirker til at han forventer høyere totalverdi av norsk lakseeksport i år enn i fjor. –Men det er ingen tvil om at opp- dretterne også får drahjelp av en svak krone mot euro. Euroen er rundt fire prosent sterkere mot krona i dag enn på samme tid i fjor, og tilsvarende åtte prosent for amerikanske dollar, sier Egeness. BRAFORSALGET. Egeness legger vekt på at lavere priser bidrar til å stimulere salget. – Det virker også som at prisen til forbruker ikke har kommet ned.Det gjør at kjedene, som ikke har lange kontrakter, tjener mer på produktkate- gorien enn tidligere.Vi tror imidlertid at lavere priser til forbruker er nødven- dig for å stimulere etterspørselen. Egeness advarer likevel mot at kost- nadsutviklingen i næringen skal komme ut av kontroll. – Framover,med fallende priser, blir det enda viktigere med kontroll på kostnadene. Ikke minst vil de som ev- ner å få stor snittvekt kunne tjene rela- tivt sett mer enn konkurrentene på grunn av prisdifferansen i markedet. – Prisfallet vil også kunne gjøre det relevant å investere i markeds- og pro- duktutvikling, slik at forbrukerne blir møtt med relativt sett lavere priser enn tidligere, sier Finn-Arne Egeness i Nordea. STØRRE LAKSPÅLAND. – Hvordan ser dere på landbaserte anlegg, eventuelt luk- kede anlegg i sjø.Hva er kostnadsulempen slike konsept har med for eksempel energi- bruk? – I utgangspunktet ser Nordea for- delene av at minst én av fasene i livssyk- lusen er i sjø (tradisjonell oppdrett), men vi vurderer naturligvis landbasert oppdrett fra sak til sak, sier Egeness. –Vi har imidlertid stor tro på post-smolt og alle fordelene det repre- senterer, herunder både evne til å ligge nærmereMTB (maksimalt tillatt bio- masse),mindre fotavtrykk i sjø og færre biologiske utfordringer, særlig relatert til lus, sier Egeness, som ikke har reg- net spesielt på kostnadene, da dette vil variere fra prosjekt til prosjekt. Tekst:MortenHofstad mh@hblad.no9 7055021 Noen tjener ikke pe på dagens priser

RkJQdWJsaXNoZXIy NjExNTQ=