HavPuls: nr 2 - 2019 - Petro og havbruk i Nord

4 NR 2 - 2019 H AV P ULS Et kompetansetungt teamvurderer nåmulighetene for ågjøreøysamfun Kanbli selvforsyntme YTTERSTMOTHAVET: Myken ytterst påHelgelandskysten kanbli det første øysamfunnet i Norge s BRENNEVIN: Hydrogen vil også kunne nyttiggjøres sombrenngass for å varme opp kjelene hosMykens største strømkunde, MykenDestilleri. Ogher planlegges det dobling avwhisky-produksjonen i tiden somkommer. REISEMÅL: Myken venter storinnrykk av turister i sommer på grunn av ny hurtig- båtforbindelsemellomSandnessjøenog Bodø. FORNYBAR. Hydrogen kan bli fram- tidas energikilde til flere mindre øy- samfunn, ogMyken kan bli selve utstil- lingsvinduet som viser de tekniske og økonomiske løsningene. Øysamfunnet ytterst i Rødøy er av- hengige av en sikker energiforsyning både til fastboende og næringsaktører, og de forsynes i dagmed strømgjen- nom en tilårskommen sjøkabel.Denne ble lagt i 1965, og er sannsynligvis på tampen av sin levealder.Dagens reser- veløsning er et bråkete og lite miljø- vennlig dieselaggregat, somøyfolket på Myken nødig vil ha i helårsdrift, om kostnadene med å legge ny kabel skulle bli uforholdsmessig store.Derfor er et bredt team av kompetansepersoner nå engasjert i jobbenmed å se på omdet er mulig å finne alternative,miljøvenn- lige energiløsninger. Stikkordet er hy- drogen. SAMLETKOMPETANSE. Representan- ter fra SINTEF, Enova,Greenstat, Nordlandsnett, teknologiselskapetTe- chnip FCM,GlomfjordHydrogen og den lokale prosjektledelsen var tidligere i vår samlet i Myken for å bli kjent med mulighetene, utfordringene og for å vurdere løsninger i den videre utred- ningsfasen. Prosjektet har fått 700.000 kroner i støtte fra Enova, og prosjekt- lederTrudeTokle sier de møter stor interesse fra fagmiljøene. – Den verste løsningen for oss på Myken er om vi skal bli avhengig av ag- gregatstrøm.Vi har et dieselaggregat som ligger i hjertet av bebyggelsen på Myken, noe sombåde skaper støy og er en forurensende strømkilde.Vi frykter at det skal bli løsningen den dagen sjø- kabelen ryker.Derfor har vi nå startet prosjektet for å finne mer miljøvenn- lige alternativer for å forsyneMyken med strøm, forklarerTokle. HYDROGEN. Tanken bak prosjektet er enkelt beskrevet at en fornybar energi- kilde, som vind, sol eller bølger og tide- vann lager strøm.Denne strømmen brukes til å spalte sjøvann til oksygen og hydrogen.Hydrogenet lagres så på tank, og brukes til å produsere den strømmen som trengs ved hjelp av brenselceller.Unikt for prosjektet på Myken er at hydrogenet også vil kunne brukes sombrenngass hos Mykens største strømkunde,MykenDestilleri, der de har planer om å doble produk- sjonen. – I dag bruker vi propangass, som avgir mye CO2.Hvis vi kan bruke hy- drogen, vil vi sikre bedre arbeidsmiljø og utvikle enmer miljøvennlig løsning, forklarerTokle.Hun er glad for at de har fått med seg sterke kompetansemil- jøer som skal drive prosjektet videre, og mener forrige ukes workshop viste at prosjektet har stort potensial. HARTRUA. Daglig leder i selskapet Greensight,Hilde Holdhus, er en av dem som vil lede prosjektet videre, og somhar stor tro på at Myken kan være en utmerket lokalitet for å få testet ut slik teknologi og slike løsninger. –Her har vi et nettselskap som er med på notene, vi har en engasjert kun- de sombåde kan vise til et reelt behov og at de ønsker klimavennlige løsnin- ger, sier Holdhus. Hun er svært positiv til prosjektet og menerMyken kan bli et utstillings- vindu i form av hvordanman kan gjøre små øysamfunn selvforsynt med grønn ogmiljøvennlig energi. – Det er et veldig spennende pro- sjekt, som vi gleder oss til å jobbe vi- dere med, sier Holdhus. SPENNENDE. Også netteierne er enga- sjert i forprosjektet, og sivilingeniør i nettutvikling ogAMS,Tarjei Solvang i Nordlandsnett synes det er spennende å følge prosjektet. – Lokale hydrogenløsninger er en ny vinkling for oss, og i vårt område er det Myken som er kommet lengst i arbei- det med å vurdere hydrogen som fram- tidig energikilde.Vi ønsker å bidra med det vi kan til prosjektet, og en oppgave for oss blir nå å samle inn data knyttet til energibehovet, samt å finne løsnin- ger i forhold til dagen regelverk og rammeverk, sier Solvang. –Vi ønsker i utgangspunktet heller ikke en løsningmed permanent aggre-

RkJQdWJsaXNoZXIy NjExNTQ=