HavPuls: nr 2 - 2019 - Petro og havbruk i Nord

16 NR 2 - 2019 H AV P ULS FredrikNordøyvil selge sjeldnearter frahavet til kjøpere i Asia. Skjell til andre STORSATSING: FredrikNordøy leder arbeidetmed å etablere enmarinnæringspark i dette tidligere HARKONTAKTER: Nordøy har oppret- tet salgskanaler til markeder i flere asia- tiske land. SNARTKLAR: Denunge gründeren planlegger å få produksjonsapparatet oppoggå i løpet av sommeren. FAKTA Kongsnegl Kongsnegl er et bløtdyr og er en av de størstemarine sneglene vi har i Norge. Denhar et tykt skall bestående av 7-8 spi- ralermed tydelige bølger somstrekker seg vertikalt. (Det vitenskapelige navnet Buccinumundatumkommer av det la- tinske ordene Buccina sombetyr trompet ogUnda sombetyr bølge.) Fargenpå skallet er vanligvis lys gul til brun, menpåvekster kan ofte gi skallet engrønnlig farge. Kongsnegl kan av et utrent øye forvekslesmedNeptunsnegl eller Stor havsnegl. Kongesnegl er robuste skapninger og tåler lang lagringsperiode selv ved rela- tivt høye temperaturer. På verdensbasis fiskes det årlig ca. 40 tusen tonn kongsnegl, hvor de største fa- ngstnasjonene er Storbritannia og Frank- rike. FAKTA EiernebakPristineAS Green FarmingAS (30 pst) Nordøy Sea AS (15) EcomarinAS (15) T.Kolstad Eiendom(15) Nemesis AS, RobertTønne (10) Hermes AS, Bjørn Johansen (10) Eco Scandinavia AS (5) SERMULIGHETER. Leines utviklingAS er navnet på den nye næringshagen i Leirfjord på Helgeland. Der satser den unge gründeren FredrikNordøy,med flere, på å bygge opp et miljø der aktører i sjømatnærin- gen kan påvirke og utvikle hverandres kompetansefelt. I løpet av sommeren vil produk- sjonsselskapet PristineAS ta imot lo- kale råvarer, som kongsnegler og skjell, for prosessering, ogNordøy skal sørge for eksporten til det asiatiske markedet gjennom sitt allerede etablerte kontakt- nett. LEVENDERÅVARER. I de gamle loka- lene til Leines Seafood har Leines Ut- viklingAS siden tidligmai overtatt bygningsmassen på rundt tusen kva- dratmeter. Lokalene er ideelle for for- målet, som er videreforedling av le- vende råvarer for eksport til det store utlandet. Produksjonsselskapet PristineAS vil stå for mottak,mens Nordøy SeaAS står for eksport gjennom sine allerede godt innarbeidede logistikk-kanaler. FredrikNordøy er daglig leder i Nordøy SeaAS og har også eierinter- esser i produksjonsselskapet Pristine AS. Da Havpuls besøkte bedriften var det hektisk virksomhet.Det går i tele- fonsamtaler på engelsk og norsk, konti- nuerlig. UUTNYTTET. PristineAS tar utgangs- punkt i høykvalitetsråvarer, levende og fersk, primært fra Helgeland. Det ligger et stort potensiale i uu- tnyttede arter, ogNorge har allerede vært gode på å videreutvikle levende råvarer, og andre sjømatprodukter. Kundene eksisterer allerede gjennom andre kanaler og distribusjoner. Eksis- terende og nye kunder skal i løpet av året kunne tilbys prosessert kongesne- gler, knivskjell og andre havprodukter fra Helgeland. LOKALETEINEFISKERE. For å få til- gang til lokale råvarer vil Fredrik Nordøy knytte til seg flere lokale fiske- re som er rigget for teinefangst. –Vi må sikre oss tilgang til det lo- kale råvaremarkedet, det er meget vik- tig for oss. I den grad det er mulig bør man forsøke å få levert og prosessert fangsten så raskt sommulig etter fangst før eksport, det er en av fordelene med lokal forankring og derfor noe vi prio- riterer.Vi skal bli de beste til å ta imot råvarene slik at lokale teinefiskere fore- trekker å levere til oss, sier Nordøy. KONGSNEGL. Kongsnegl er ikke en ny eksportvare for den internasjonale ha- vnæringen. England og Frankrike har eksportert kongsnegler i flere år. I Norge har ikke dette, frem til nå, vært en prioritert næring. Imidlertid har bådeMøreforsking i Ålesund, og ikke minst Norsk institutt for fiskeri- og havbruksforskning gjort en del forskning på denne «nye» råvaren.Det er herigjennom konstatert at kongsnegl egner seg godt for levende mellomlag- ring og prosessering. Kongsnegl kan fangstes på alle bun- ntyper,men de beste fangstene fås på bløtbunn i områder med strømog på dyp fra 5 til 40meter. Asia er det markedet som etterspør- selen av kongsnegler er størst, og sneg- len er også på de fleste sushimenyer i den orientalske del av verden. I følge Nordøy er sneglen som ei reke i konsistens, bare helt hvit ogmed mere kjøtt. I Korea tilberedes konge- sneglen også somwok,med nudler til. STORTMARKED. FredrikNordøy tror konsumet vil stige betraktelig i årene som kommer. –Til tross for at kongesneglen har vært på markedet i mange år, er den å betrakte som en uutnyttet ressurs i norsk sammenheng.Nordøy tror ut- nyttelse av kongesnegler,men også for- skjellige skjellarter og brunkrabbe kan bli stort fremtiden. I kjølvannet av laks og andre fiskearters ferd til verdens res- tauranter ogmiddagsbord, vil også ko- ngsneglen bli enmer ettertraktet eks- portvare. Jeg vet at markedet er stort, sier Nordøy. I øyeblikket er store kar for oppbe- varing av kongsnegl og skjell det eneste som fyller produksjonslokalene. Sneg- lene blir lagret i kar med gjennomstrø- mmende vann, før videre prosessering og eksport. POSITIVTILVEKST. Ordfører i Leir-

RkJQdWJsaXNoZXIy NjExNTQ=