HavPuls: nr 2 - 2019 - Petro og havbruk i Nord

14 NR 2 - 2019 H AV P ULS Det internasjonaleMowi-konsernet har åpnet sin førstedigitaledriftssent Mowi-laksenhar f BEDREKONTROLL: Foringen av fiskenpå i alt åtte lokasjoner i kommuneneDønna, Herøy, ogAlstahaug, skal styres fra driftssentralenpåHerøy. Vi har bygd datalinjermed kapasitet for enmid- delsTV-stasjon. Manmå jobbemedutviklingen, for å kunne forme utviklingen. De som jobber sånn er de somvil lykkes til slutt. Arnt Frode Jensen, ordfører i Herøy 10MILLIARDER. I dag produserer lak- senæringen i Herøy verdier for nær- mere femmilliarder kroner. Sammen med Lovund-miljøet er dermed lakse- næringen en 10-milliarder-industri på ytre Helgeland. For alle som kjenner historien over noen tiår bakover var derfor begiven- heten daMowi-konsernet åpnet sin første digitale driftssentral, nok en milepæl. –Man kan ikke kjempe mot utviklin- gen.Manmå jobbe med utviklingen, for å kunne forme utviklingen.De som jobber sånn er de som vil lykkes til slutt, sa ordfører i Herøy,Arnt Frode Jensen i en hilsningstale. HERØYFØRST. Mowi (tidligereMa- rine Harvest), produserer hver fjerde oppdrettslaks i verden, i seks land,men konsernets første digitale driftssentral er lagt til Herøy – i stor grad bygd av lokale leverandører. Seløy Sjøfarm er allerede i gangmed fjernstyrt foring og overvåkning. Begge selskap har kjøpt data-tjenes- ter på oppbygging av kraftige trådløse nettverk fra ITPartner Helgeland i Sandnessjøen.Mowi har fått dataut- styret inne på selve sentralen fra SBS Teknikk i Brønnøysund. Samlet har Mowi investert nærmere 15millioner i anlegget på Hestøya, som senere kan- skje blir utvidet til å dekke flere lokasjo- ner i RegionNord. –Vi har bygd datalinjer med kapasi- tet for enmiddelsTV-stasjon, sier Ha- rald Carlsen fra ITPartner Helgeland. Linjene fra hver enkelt lokasjon er på 140megabit, eller fem-ti ganger større båndbredde enn en vanlig husholdning vil betrakte somgodt bredbånd.Over- føringsnettet har kapasitet på 6-700 megabit. En sideeffekt av nettutbyggingen er at private abonnenter på steder som Nord-Dønna, og Blomsøy/Hestøy- sund, nå får tilgang på bredbånd de store teleleverandørene ikke har vært villige til å bygge ut. EFFEKTIVTOGSIKKERT. Formålet med å samle overvåkingen til en slik sentral, spesielt foringen av fisken, er større effektivitet i hele produksjonen. Man ønsker å minimere for-spill, og samtidig passe på at fisken får akkurat så mye mat somden trenger, når den vil ha det. –Vi har aldri hatt så god og fin fisk fra noen av våre lokaliteter, som i fjor, på disse vi nå knytter opp til en drifts- sentral.Vi regner med å oppnå tre pro- sent større tilvekst med denne sen- tralen, sierAreMoe, som leder opp- drettsaktiviteten forMowi i Nordland fra organisasjonen i Sandnessjøen. –Tre prosent økning fra de åtte lo- kasjonene tilknyttet sentralen i Herøy tilsvarer rundt 500 tonn i året, salgsver- dier for rundt 30millioner, basert på dagens priser, sier Per-Roar Gjerde, som er konserndirektør i Mowi Norge. I tilleggmenerMowi de oppnår større sikkerhet for folkene som jobber ute på lokasjonene, ogmener hele ar- beidet med sjøfasen for fisken kan opti- maliseres mer ennman kunne tidligere. Gjerde fortalte sine ansatte at lakse- næringen utvikler seg raskt,men fort- satt befinner seg omtrent der bilindu- strien var for 70 år siden. – Genetikk, automasjon, stordata kommer nå også i vår bransje.Dere er heldige som får være med på dette, sa Gjerde. MortenHofstad

RkJQdWJsaXNoZXIy NjExNTQ=