HavPuls: nr 1 - 2019 - Petro og havbruk i Nord

8 NR 1 - 2019 H AV P ULS Frida Ivarsenhar kommet gjennomnåløyet til et helt spesielt yrkesfag, so – Ikke alle kanbli a FORNØYD: Frida Ivarsen valgteYSKMarine i Sandnessjøen oghar praksisplass hos LetSea påDønna. LOKAL FORANKRING. Godt lokalt ut- danningstilbud er en trygg og viktig start for elevene - og er en god investe- ringmot ungdom som vil utdanne seg og gå direkte ut i lønnet arbeid. For lo- kalt næringsliv er dette en viktig res- surs, det er også en solid plattformog ha med seg omman vil fortsette utdan- ningsløpet. FIRE LINJER. Ved Sandnessjøen videre- gående skole (SVS) gis det full studie- spesialisering for alle fire linjene som er knyttet til marin virksomhet: VG1HavbrukYSKMarine er rettet mot arbeid på oppdrettsanlegg og lig- nende. Havbruk skiller seg fra de øvrige lin- jene på denmåten at man begynner di- rekte på spesialisering.De øvrige tre linjene begynner først vedVG2, etter fullførtVG1 grunnkurs. Den nye havbrukslinja har fem ele- ver, noe som vil øke de neste årene og i 2020 vil dette antallet være 21. VG2 Brønnteknikk har 9 elevplasser. Offshore er naturlig arbeidsmarked, her er det imidlertid syv retninger in- nenfor faget.Her praktiseres det fire ukers utplassering i bedrift under stu- dietiden,med en lærlingetid på to år før oppnådd fagbrev. VG2Maritime fag har 13 elevplas- ser, og er utdanning for matros eller motormann, her får man under utdan- ningsløpet utplassering på båt, det være seg brønnbåt, ferge eller til ogmed kystvaktskip. Siste året er som lærling. VG2 Industriteknologi har 14 plas- ser.Verkstedindustrien i skipsverft el- ler offshore sommulige arbeidssted et- ter endt utdanning. Lokalt utplasseres man gjerne på SlipenMekaniske eller hos Aker Solutions. LOKALPRAKSIS. Med en praktisk til- nærming til faget får du en enestående forståelse, somgjør degmer attraktiv for en potensiell arbeidsgiver.Du får utløp for din interesse og brukt dine kreative evner på en annenmåte enn i studier som kun har teoretisk tilnær- ming. Avdelingsleder Snorre Sørensen ved SVS forteller at ved valg av yrkesfag får du lønn under utdanning som lærling, ogman vil ha mer enn gode muligheter for jobb etter læretiden. – Dette er populære linjer, og erfa- ringene så langt er særdeles bra. –Vi har kontinuerlig elever utplas- sert i bedrifter der de får relevant prak- sis. Samarbeidet vi har med disse be- driftene, somofte er lokalt forankret, er helt fantastisk.Uten dette samarbeidet ville det vært en del utfordringer for ut- danningsløpene, så det er helt sentralt for faget. –Nærheten til disse profesjonene og bedriftene som elevene skal utøve prak- sis i, er også en stor styrke for tilbudet, sier Sørensen. Sørensen kom til skolen fra stillin- gen somdaglig leder ved ScoreAS, der han arbeidet mot offshoreindustrien. Han har en solid og bred erfaring innen maritimt arbeid. Nå trives han veldig godt som lærer på SVS, der han får omsatt sin erfaring og kompetanse til kunnskap for ele- vene. ELEVERTRIVES. Elevundersøkelsen, «Hjernen og hjertet», viser at SVS lig- ger i toppen i Nordland. Elevene har lavt fravær, høy mestring, og godmoti- vasjon. De trives med andre ord på skolen, ogmiljøet er meget bra. Fravær er så godt som fraværende, og indikatorer viser at Sandnessjøen videregående skole er topp tre for full- ført og bestått skolegang i fylket. Ka- raktersnittet kommer også meget for- delaktig ut på landsbasis. Det viser at velger man SVS - får man høye karakterer, trivsel og elevene får et faglig løft.Dette fører igjen til at flere elever fullfører og består, og sær- deles få elever faller fra. Fordelingen mellomgutter og jenter er i år nøyaktig 50/50. NATURLIGFORFRIDA. I dag harYSK Havbruk fem elever, ei av disse er Frida Ivarsen fra Kvarøy og Søvik på Helge- land. For henne var dette et naturlig valg.Hun er oppvokst på Kvarøy med fiskeoppdrett somnærmeste nabo og har far og onkler i oppdrettsnæringa. Hunmener at dette er et fremtids- rettet yrke, og hun er glad i praktisk ar- beid spesielt med fisk.Å kunne komme ut av videregående skole med fagbrev innenfor interessefeltet, samt ha store muligheter for jobb innenfor en næring som ligger på hjemplassen er uvurder- lig,mener hun. Frida er ei samfunnsengasjert ung dame som sitter i ungdomsrådet for bådeAlstahaug ogHelgeland.Hun har klare meninger om at ungdombør ha en stemme inn i samfunnet, ungdoms- rådet er således en viktig plattform for å kunne være med på politiske beslutnin- ger. STATUS. Frida har inntrykk av at yr- kesfag ikke har samme status som stu-

RkJQdWJsaXNoZXIy NjExNTQ=