HavPuls: nr 1 - 2019 - Petro og havbruk i Nord

39 NR 1 – 2019 H AV P ULS kommentar . ArneO. Holm er redaktør i HighNorthNews Dettehavet sompåulikt visbinder oss sammen ogholder døreneåpnemellomøst ogvest. Ingen sanksjoner stopper havet DIALOG: Klima- og miljømini- ster Ola Elvestuen (t.h) og rus- siskmiljø- minister Dmitry Ko- bylkin. FOTO : KMD PÅGRENSEN. Jeg har levd litt i grense- land i det siste, eller på grensa til et mye større land, omman vil. Russland og Norge møtes i et nordlig naboskap som for tida knaker i sammenføyningene. Når samarbeidet likevel fungerer på mange områder, skyldes det ikke minst vår felles forståelse av havet som res- surs. Russlands annektering av Krim i 2014 sto ikke i boka til noen av de som spådde om framtida i nord.Visjonene handlet tvert imot omøkt samarbeid på mellom folk og næringsliv langs grensa. Slik ble det ikke. I stedet innførte EUog dermed også Norge et strengt sanksjonsregime mot Russland.Det eneste markante økningen vi har hatt siden den gang, er veksten i de respek- tive lands forsvarsbudsjetter. DØRÅPNER. Men så er det dette havet sompå ulikt vis binder oss sammen og holder dørene åpne mellomøst og vest. De fleste kjenner suksesshistorien knyttet til «Den blandede norsk-russi- ske fiskerikommisjonen», somden offi- sielt heter. Kommisjonen ble opprettet i 1975, og har overlevd kald krig, og nå også et sterkt splittet Europa. Resulta- tet av dette arbeidet kan leses både i eksportstatistikk og på middagstaller- ken hver eneste dag. Barentshavet er rett og slett verdens best forvaltede havområde. Og skal vi tro kommisjonens med- lemmer, og jeg har snakket med både russiske og norske medlemmer, har politiske konfrontasjoner aldri vært en del av kommisjonens arbeid. Det betyr ikke at det ikke har vært uenighet om fangststørrelse og be- standsmål.Det betyr bare ganske en- kelt at to landmed svært ulike muskler har forstått at matressursene i nord er viktigere for oss sombor her, enn alt annet. For inneværende år, for de mer ne- rdete, er for eksempel kvota for nordøst-arktisk torsk satt til 725.000 tonn,mens en svak loddebestand gjør at det ikke skal fiskes lodde. BINDEROSSSAMMEN. Jeg tenker på denne kommisjonen fordi jeg ser at ha- vet igjen ubønnhørlig binder oss sam- menmed Russland, også mens sank- sjonene er blitt en del av vår nordlige hverdag. For mens russerne fortsetter å jam- me GPS-ene signalene somdirigerer både fly- og skipstrafikk i nord, løses felles utfordringer på politisk nivå. Nå sist var det de respektive lands miljøvernministre, fra Norge Ola Elve- stuen og fra RusslandDmitrij Koby- lkin, somundertegnet en felles avtale om å bekjempe plastsøppel i Barentsha- vet.Det skjedde for bare et par uker si- den,men skyggelegges naturlig nok av den sikkerhetspolitiske situasjonen. Men havet åpner flere dører. Omnoen uker reiser jeg til St. Pe- tersburg for å delta i Vladimir Putins store, arktiske konferanse.Det har vært bestemt lenge.Min og andres spenning knyttet seg til omhvorvidt Norge ville delta på konferansen på høyt politisk nivå. Forleden offentliggjorde uten- riksminister Ine Eriksen Søreide at ikke bare hun,men også statsminister Erna Solberg, skal til St. Petersburg. KYSTNASJONER. Begrunnelsen uten- riksministeren ga meg da jeg spurte henne, var havets betydning for de to landene. Og hovedtema for konferansen,The 5th International Arctic Forum, er nettopp havet. Foreløpig finnes det ingen offisiell dagsorden som forteller hvemErna Solberg og Ine Eriksen Søreide skal ha møter med i St. Petersburg.Men vi kan være rimelig sikker på at havet ikke er det eneste temaet som kommer til å bli tatt opp. Sikkert er det at kystnasjoner alltid er nødt til å føre en dialog, også når dialogen på andre områder stopper opp. ArneO. Holm, Redaktør HighNorthNews Formens russerne fortsetter å jamme GPS-ene signalene somdirigerer både fly- og skipstrafikk i nord, løses felles utford- ringer på politisk nivå.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjExNTQ=