HavPuls: nr 1 - 2019 - Petro og havbruk i Nord

22 NR 1 - 2019 H AV P ULS FEIRET: Ansatte påMowi Herøy ved en feiring avHMS-rekorder. 130årsverkproduserer 1,7millioner laksemiddager –hver dag. OgHMS-r Ni år uten fravæ STOREVERDIER. Mowi-anlegget i Herøy på Helgeland er navet i konser- nets lakseproduksjon fra Flatanger i Trøndelag og nordover til Kvænangen iTroms. RegionNord ledes fra Sand- nessjøen. I 2018 leverte RegionNord rundt 75.000 tonn laks, ifølge selskapets kvar- talsrapporter, til en verdi HavPuls esti- merer et stedmellom fire og femmilli- arder kroner. UTENFRAVÆRSKADER. Fabrikksjef Jan Erik Kvingedal er meget stolt over hvordan fabrikken håndterer HMS rutinene. – I september blir det 10 år uten fra- værsskade, noe vi selvfølgelig skal vite å markere behørig.Målet er å bli så gode at fraværsskader blir et fremmedord i statistikken for flere tiår fremover, sier fabrikksjefen. –Vi har et kontinuerlig fokus på HMS og hovedverneombudet Jon Ing- arTustervatn er hovedverneombud i fast stilling, i tillegg er det selvfølgelig verneombud i hver avdeling ved fabrik- ken. – Sykefraværet var nede på 3,5 pro- sent i 2018, og er nok et resultat av stor trivsel blant de ansatte.Man ønsker å være på jobb,man gleder deg til å gå på jobb og det er en god samhørighet blant avdelingene og kollegiene, sier de tillitsvalgteMonika Karlsen ogYngve Magnussen. – Da jeg komhit som fabrikksjef så jeg en innarbeidet kultur, der man pas- ser på hverandre, påpeker og korrigerer hverandre for en felles målsetning. Man bygger ikke miljø og sikkerhet på en dag, og det handler hele tiden om å være effektiv og i forkant med tilrette- legging, sier Kvingedal. LEAN. Bedriften har faste samarbeids- møter mellom tillitsvalgte og fabrikkle- delse som fanger opp eventuelle pro- blemstillinger somda diskuteres og ef- fektueres. Det var også enmålsetning om å rapportere inn 200 forbedringspunkter ved fabrikken, til alt overmål komdet inn 280 rapporter ommulige forbed- ringer i 2018. – Dette viser at de ansatte har stor fokus på sin arbeidsplass, og at man ønsker å investere i engasjementet når det ønskes et godt sluttresultat innen- for sikkerhet ogmiljø.Dette er en vik- tig signatur for oss, sier fabrikksjef Jan Erik Kvingedal. SKALØKE. FraMowi-fabrikken på Herøy går det ut 25 trailerlass hver dag med laks. Satt litt i perspektiv gir dette 1,7millioner laksemiddager hver eneste dag.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjExNTQ=