HavPuls: nr 1 - 2019 - Petro og havbruk i Nord

18 NR 1 – 2019 H AV P ULS . 053KONMnne emåplatipaknegetrøfkob edempakslessgniretsevni etsrøtssegroN-droN tereSAtsevnIdnalegleH r n va kdil mos,dnalegleHåp AtsevnIdnalegleH rekitylanasgniretsevnI ,ellehgnatSnokåH nifdemreievitkanere tsevnitlanoigertereS røtkeridednerertsinimdA ,drågerdnIelåtS ekrytslleisna pakslessgnire treregnirafresgnire nenoigersdnalegleH trofrekøstepaksleS ksreiettismonnejg bårekøstepaksleS snatepmo osgo .tsgny vttenstepakslesrovh, tisiretehgilumsivsnnir .pa ninpaksidrevtkølitardi .e -tsevnigokre ,edårmorænt enetfirdebig w on.tsevnidnalegleh.ww HYPERMODERNE: Dennye fôrflåten til Seløy Sjøfarmer utformet somen katamaran, der foringen av fisken styres delvis gjennomdigital fjernstyring fra land. SeløySjøfarmkjøper flåter der røkternekanbo, selv i høy sjø. Flåte for høy sjø INVESTERERTUNGT: Daglig leder i Seløy Sjøfarm, Jan Erik Jakobsen. FOTO : SNORRE NICOLAISEN FAKTA Familieselskap Seløy SjøfarmAS ligger i Herøy kom- mune i Nordland, ogble dannet av Au- gust Jakobsen i 1977, nå eid av sønnene Jan Erik og SveinCato Jakobsen. Bedriftenhar konsesjoner for laks og ørret, oghar 18 ansatte. I 2018 investerte Seløy Sjøfarmformel- lom70-80millioner kroner. TIDSMESSIG. Familieselskapet i Herøy på Helgeland benytter gode tider i lak- senæringen til å investere i anlegg som gjør det attraktivt å være lakserøkter. –Vi skal være offensive innenfor å utvikle næringen, og vi skal ta vare på våre ansatte for å opprettholde god kompetanse, det er et «must» for oss, sier daglig leder Jan Erik Jakobsen. Investeringene har resultert i to nye katamaraner, nytt anlegg i Sør-Gåsvær, utvidelse av kaianlegg og nå sist, en ny fôrflåte til 30millioner kroner. STYRESDIGITAL. Fôrflåten er den fjerde i rekken, dette siste tilskuddet er enmer robust type, konstruert for de tøffe forholdene som så ofte omgir Sør- Gåsvær ytterst på Helgelandskysten, hvor flåten er plassert. Fôrflåten er formet som en båt og skal tåle 12meter bølgehøyde,men nettopp på grunn av de tøffe værforhol- dene er ikke denne flåten beregnet for overnatting og lengre opphold. Kjøk- ken og oppholdsrommed de fleste fasi- liteter er dog tilgjengelig for de som ar- beider ved anlegget. Flåten er først og fremst en gigantisk fôringsautomat med en kapasitet på 600 tonn fôr.Ved operasjonssentralen på Seløy styres matingen av fisken fra flåten og til merdene digitalt. ENSILERING. Flåten ensilerer også død fisk til egnede tanker ombord på flå- ten. Død fisk skal rett etter opptak kvern- es og ensileres, dette sikrer god fiske- helse, og er et viktig konkurransefor- trinn for norsk havbruksnæring.Da dette ofte er en forutsetning for tilgang til andre lands markeder. –Andre flåter vi disponerer har både lugarer,møterommed prosjektor, ve- terinærromog kjemikalierom.Tekno- logi og dertil tidsmessige tilpassede fô- rflåter og servicebåter er en viktig del av hvordan et moderne havbruk drives i dag, sier Jakobsen. SnorreNicolaisen

RkJQdWJsaXNoZXIy NjExNTQ=