HavPuls: nr 1 - 2019 - Petro og havbruk i Nord

16 NR 1 - 2019 H AV P ULS HELGELAND: IT Partner Helgelandhar flere av de viktigste aktørene i havbruksnæringenpåHelgel RADIOLINJE: Konseptet er bygget på trådløstbredbåndmed stor båndbredde. Overskuddskapasitet kanbenyttes av brukere i nærområdet til oppdrettsanlegget. Debygger superbredbånd «der ingenskulle tru» at noenkunne surfe. Slik blir laksen digitalisert DIGITAL. Fjernstyring av oppdrettsan- legg, somgjerne ligger godt utenfor allfarvei, og enda lenger unna digitale motorveier, krever spesialtiltak. For å få kommunikasjonen til å fun- gere mellom anlegg ute på havet og driftssentralen, kreves trådløse overfø- ringslinjer med svært høy kapasitet og kvalitet. Bransjeaktører sier selv at an- leggene har kapasitet på linje med «en middelsTV-kanal». Både Nova Sea, Seløy Sjøfarmog Mowi er blant kunder som vil frigjøre kapasitet til lokalbefolkningen. – Dette er et glimrende eksempel på at oppdrettsselskapmed digitale behov fremmer muligheter som kommer lo- kalbefolkningen til gode. En klar «vinn-vinn» situasjon, sier Kenneth Eriksen, daglig leder i ITPartner Hel- geland. Firmaet har lang erfaringmed å bygge digital motorvei til havbruksnæ- ringen.Over 50 anlegg har de så langt bistått med å legge til rette for radioka- pasitet. Så langt har det stort sett vært Hel- geland somhar vært markedet,men be- driften har hatt oppdrag i Nord-Troms, nærmere bestemt Kvæn- angen, og andre plasser i Norge står for tur. KVALITETSSIKRING. Datateknologien er i kontinuerlig utvikling og er kanskje det området hvor man i dag kan oppnå størst effekt ved å tilrettelegge for de muligheter som finnes, for eksempel gjennom sensorteknologi. – Utvikling og drift av IT-løsninger og vår leveranseprosess støtter verdi- skapningen i en virksomhet. Sensortek- nologien gjør at alt kan overvåkes og redegjøres for på nett. En kvalitetssik- ring som er nødvendig for et hvert foretak som tilbyr et produkt i et kon- kurranseutsatt marked. –Nå kanman hele tiden følge med temperaturen på fisk i trailer nedover Europa mot levering. Et kvalitetspara- meter som tidligere ikke var så lett til- gjengelig. – Utviklingen er derfor av stor be- tydning for havbruksnæringen hva fiskehelse, effektivitet og kvalitet angår, avslutter daglig leder Kenneth Eriksen. VEKST. IT partner Helgeland er med- lemog deleier av den landsomfattende kjeden Serit, og er det største IT-se- lskapet på Helgeland.Omsetningen i 2018 var på vel 56millioner kroner. Selskapet har hatt en stabil økning de siste årene, ogmarkedet fordeler seg prosentvis 50/50 på offentlig og privat næring innen de fleste bransjer. Selska- pet i Sandnessjøen har avdeling i Mo- sjøen og i Mo i Rana, til sammen arbei- der det 25 ansatte ved foretaket. De fleste av disse er også medeiere i bedriften. I et høyteknologisk marked er IT Partner Helgeland en viktig aktør for næringer som krever optimale digitale løsninger for en sikker drift. I dag er de fleste arbeidsoppgaver på en eller an- nenmåte knyttet oppmot digitale in- stallasjoner og digitale løsninger. –Vi øker omsetning og kundemasse år for år, kunden er vårt viktigste for- hold og vi strekker oss langt for å gjøre forholdet langvarig, sier daglig leder Kenneth Eriksen. Innenfor havbruksnæringen har ut- viklingen gått svært fort. Der man tidligere måtte være fysisk tilstede, er man nå digitalt tilstede, noe somgir en sikrere ogmer effektiv drift. ITPartner leverer totale tilpassede løsninger, ikke bare for havbruksnærin- gen,men for et stort bedriftsmarked som etterspør effektive digitale løsnin- ger og bredbåndstilknytning. EKSTRAKAPASITET. – I samarbeid med våre bedriftskunder vil vi nå tilby private kunder bredbåndstilknytning over den ledige kapasitet som finnes. På denne måten faller overskuddska- pasiteten til havbruksnæringen private beboere til gode. – Fri Sikt AS er et selskap vi stiftet i 2018, som leverer bredbåndstjenester til privatpersoner og bedrifter. Selska- pet er heleid av ITPartner Helgeland AS, og har overtatt radionettet fra Sig- nal BredbåndAS og tidligereMosjøen- baserte Noraxess. Intensjonen er å drifte og videreutvikle dette. Fri Sikt AS overtar også deler av de nettverkene ITPartner HelgelandAS har bygd opp Dette er et glimrende ek- sempel på at opp- drettsselskapmed digitale behov frem- mermuligheter som kommer lokalbefolk- ningen til gode. KennethEriksen

RkJQdWJsaXNoZXIy NjExNTQ=