HavPuls: nr 1 - 2019 - Petro og havbruk i Nord

14 NR 1 – 2019 H AV P ULS DRIVERBÅTENE: JohnnyHanssen, Ørjan Paulsen ogdaglig leder Arnt-Erling Paul- senpåNova Sea Services lokaler påHerøy. Nytt rederi med lang fartstid HJEMMEHAVN: Steinar Olaisen ved kai på Lovunddåpsdagen i juli 2017. I horisontenden velkjente profilen av fjellene i Træna. FOTO : THERESE JÆGTVIK PÅDEKK: MatroseneOsvaldHansen ogTore Larsen arbeidermed å feste slanger for lossing av laks. STØDIGHÅND: Førstestyrmann Kim Hansen legger til kai med stødigma- nøvrering. REDERE. Administrasjonen til rederiet Nova Sea ServiceAS ligger på Herøy. Her finner vi daglig lederArnt-Erling Paulsen, JohnnyHanssen (teknisk an- svarlig) ogØrjan Paulsen (ISM-ansva- rlig). På kontoret finner vi også to fra Nova SeaAS og en fra Nova SeaAqua- service. Arnt-Erling Paulsen og Johnny Hansen har siden 80-tallet arbeidet sammen innen havbruksnæringen. Dagens rederi har sitt utspring fra en lengre prosess hvor de to kompanjong- ene over år har fulgt med på utviklin- gen av havbruksnæringen. Begge gikk gradene innenfor oppdrettsnæringen og så etter hvert at behovene endret seg med tiden. –Vi bygde båt for slakting av fisk og lånte oss ut til andre i markedet.Det var på den tiden 21 konsesjoner på Herøy og 10-15mottak.Allerede da så vi behovet for en brønnbåt, da flere slakteri ikke holdt tritt mot strukturelle endringer i markedet, sier forteller le- derArnt-Erling Paulsen. STØRREOGSTØRRE. I 1988 investerte rederiet i en brønnbåt på 120 kubikk, som rommet ca. 20 tonn laks. I årene som fulgte ble det investert i ytterligere en brønnbåt, og kapasiteten på nye bå- ter ble økt samtidig som eksisterende ble utvidet, båtene kunne nå frakte 500 kubikk. I 1999 ble det gjort en beslutning om å avslutte oppdrettsanleggene og satse 100 prosent på brønnbåter, samtidig komneste båtinvestering til havn og fikk navnet Havtrans. I 2006 fortsatte økningen av kapasi- teten ved anskaffelsen av Færøy, denne båten kunne ta 700 kubikk. Senere ble også Havtrans bygd ut til samme fra- ktekapasitet. Allerede i 2009 var kapasiteten blitt knapp, og i 2011 ble det nok en gang gjort et innkjøp av større brønnbåt. Bå- tenNovaTrans nær doblet kapasiteten fra de andre båtene,med sine 1200 ku- bikk. FØROGETTER. I 2011 ble Paulsen og Hanssenmedeier i Norsk Fisketrans- port.Dette sto seg frem til 2014 da Nova SeaAS ble arbeidsgiver.Her var de under tiden ansvarlig for logistikk og hadde prosjektledelse for byggingen av brønnbåten Steinar Olaisen. Fra 2018 og pr. dato driver de rederiet Nova Sea ServiceAS, og betjener brønnbåten langs hele Nordlands kys- ten. – Det er en tid før, og en tid etter MS Steinar Olaisen, sier Paulsen. Han refererer til båtens enorme kapasitet og teknologistyring. – Det båten har av utstyr for å sikre fiskehelsen er en stor reformering in- nenfor næringen. Fartøyets utstyr for overvåking,miljø, filtrering,UV og lusebekjempelse gir en tidsmessig og kompetent drift innen oppdrettsnærin- gen, og dette har vært et bevisst valg, sier JohnnyHansen som er teknisk an- svarlig i Nova Sea Service. LÆRLINGER. Nova Sea Service har hatt sompolicy å tilby lærlingeplasser om bord påMS Steinar Olaisen.De har hatt lærlingeplasser tidligere og vil i lø- pet av 2019 tilby to nye lærlingeplasser. –Vi ser det som en del av vårt ansvar å bidra til sikker og god rekruttering til maritimutdannelse, sier daglig leder Arnt-Erling Paulsen. SnorreNicolaisen

RkJQdWJsaXNoZXIy NjExNTQ=