HavPuls: nr 2 - 2020 - Petro og havbruk i Nord

4 NR 2 - 2020 H AV P ULS Hunovertok somleder i Equinor fra1. februar. Såkomkoronaen. –Våre ansatte har imponertmeg FEIRETFUNN: KristinWestvik (t.v.) var produksjonsdirektør for Norne da leteteamet i Harstad feiret oljefunnet CapeVulture vedNorne, her sammenmedgeologThea Broch, Bjarne Rafaelsen, letedirektør på norsk sokkel, Geir Richardsen ogVebjørn Thingnes. FOTO : ØIVIND ARVOLA FAKTA KristinWestvik (46) Fra Stavanger, bosatt i Harstad siden 2014. Sjef for Drift Nordmedhovedsete i Harstad, og kontorer også på Stjørdal og i Kristiansund.Totalt ansvar for rundt 600 ansatte. Utdanning: Master i reservoarteknikk fraUniversitetet i Stavanger, Executive master i økonomisk styringog ledelse fra Norges Handelshøgskole. Ansatt i Equinor siden 1997 – lederstil- linger både offshore ogpå land. Fritid:Toppturer både vinter og som- mer, klatrer, padler, fotograferer og strik- ker. Etter mer enn to tiår i Equinor, tok KristinWestvik 1. februar steget opp til å få ansvaret for en firedel av konser- nets inntekter fra produksjon på norsk sokkel. Somområdedirektør i Drift Nord og plassjef i Harstad, fikkWestvik an- svaret for 600 ansatte, og installasjoner på sokkelen fraMøre-kysten til russisk grense i nord. Alarm Westvik hadde bare en drøy måned bak seg i den nye stillingen, da korona-ala- rmen gikk i det norske samfunnet. – Hva husker du best fra de første da- gene når Norge stengte? – Det må være da beskjeden komom at fra ogmed neste dagmå alle jobbe hjemmefra. Folk måtte ta i bruk nye digitale hjelpemidler,mange hadde barn i hjemmet å ta vare på, forteller Westvik. – Den rausheten og stå-på-viljen vi opplevde, både blant de land- og of- fshoreansatte, er noe som sitter igjen i ettertid.Hvordan folk satte egne behov til side, særlig de offshoreansatte som opplevde mange nye retningslinjer og restriksjoner, stengte fellesområder og forlenget opphold ute.Våre folk har respondert på utfordringene på en fan- tastisk måte. Gikk for fullt Westvik sier Equinor ikke har hatt stans i produksjonen offshore innenfor Drift Nord, gjennom korona-perioden. –Vi har ikke hatt smittetilfeller, og heller ikke avbrudd i produksjonen på grunn av Covid-19. Dette til tross for store utfordringer med logistikken for de ansatte, da for eksempel flyene sluttet å gå somnor- malt. –Vi innførte tre ukers offshoreop- phold, for å redusere rotasjonen av per- sonell,men etter påske har vi vært til- bake i normal turnus. Jeg vil også be- rømme samarbeidet med berørte kom- muner, for eksempel Brønnøy, der de laget praktiske ordninger for folk som skulle ut med helikopter, til tross for at kommunen var underlagt karantenebe- stemmelser. – Jeg har virkelig fått bruk for min operative erfaring offshore, i kombina- sjonmed strategisk planlegging.Ope- rative ferdigheter kunne kombineres med å håndtere den generelle bransjeu- tfordringen knyttet til at oljeprisen falt samtidigmed korona-utbruddet.Ut- fordringen har vært å balansere akutte forholdmedmer langsiktige hensyn. Merkes fortsatt Grep somble tatt tidligere i vår vil merkes utover året og inn i neste år. På Norne var det planlagt en større ved- likeholdsstans i april-mai.Denne er nå i stor grad skjøvet til neste år,med unn- tak av en sikkerhetsstans til høsten. – Hva er status for prosjekt Norne 2036? – Rundt halvparten av vårt vedlike- holdsarbeid på Norne handler om leve- tidsforlengelse.Vi har valgt å holde en jevn aktivitet, framfor store driftssta- nser i en kort periode. – Har dere nok påviste reserver til å holde skuta i produksjon så lenge som 15 år framover? – Lavere oljepris har gjort levetids- forlengelsenmer «skjør», i økonomisk forstand.Derfor heier vi på letefolkene våre om at de må finne mer.Vi har en aktiv strategi for leting, somblant annet handler om å lete etter felles ut- byggingsmuligheter for mindre funn. Westvik trekker fram at de to na- boene Norne og Skarv kan utfylle hver- andre i et områdeperspektiv, siden Skarv har størst gass-kapasitet,mens Norne har størst olje-kapasitet. Utbygginger Hun ser på denne kombinasjonen som en «unik mulighet» til å se på område- løsninger. – Dere har flere gode funn i Norne-land, som venter på utbyggingsløs- ninger. Kan vi se planer for utbygging og drift (PUD) allerede i år? –Vi jobber knallhardt medmodning av eksisterende funn,men det tar tid å komme helt fram til investeringsbeslut- ning. – Dere har ansvaret for å planlegge Wisting-feltet i Barentshavet på vegne av operatøren OMV.Vil vi se et lignende konsept som Johan Castberg, som nå er un- der utbygging? – Det er litt tidlig å si. Slike ting vur- deres akkurat nå.Det gjelder å finne riktig konsept somgjør prosjektet mest mulig robust i en verden der oljeprisen svinger, og her ønsker vi å gjøreWist- ingmer robust økonomisk.Vi bruker blant annet erfaringene fra Johan Cast- berg der vi fikk fantastiske resultater av å bruke lenger tid på konseptvalget, sier KristinWestvik. MortenHofstad

RkJQdWJsaXNoZXIy NjExNTQ=