HavPuls: nr 2 - 2020 - Petro og havbruk i Nord

39 NR 2 – 2020 H AV P ULS forfatterne . ThereseRist Rådgiver , Senter for hav ogArktis Jan-GunnarWintherDirektør , Senter for hav ogArktis SAMEKSISTENS: Havnæringer konkurrerer omareal, mengod forvaltningbidrar til å senke konfliktnivået, argumenteres det for i artikkelen. FOTO : STEINBJØRN MENTZONI Konfliktnivåetmellomhavnæringene, offshore- og fiskeindustrien, er ikke såhøyt sommankan få inntrykkav. I sammehav STATUS. Samlet står havnæringene for mesteparten av Norges verdiskapning. Havrommet blir benyttet av et stort an- tall aktører til mange ulike næringsakti- viteter.Vi antar derfor at samspillet mellomnæringene har stor betydning for framtidig bærekraftig verdiskap- ning.Av den grunn har vi kartlagt sta- tus for sameksistensen i norske havom- råder. AREAL. Spør man havnæringene om sameksistens, snakker de oftest om areal.Det er naturlig.De ulike nærin- gene har stor grad av overlappende are- albruk, og det er ikke til å stikke under stol at konflikter oppstår. Aktørene i havrommet bruker mye tid og ressurser på dette.Tildeling av arealer er politiske beslutninger som får stor innvirkning på den enkelte næring og bedrift. For oss som samfunn har det betydning for verdiskapning, sys- selsetting og bevaring av natur og res- surser. GODEPÅFORVALTNING. Likevel skjer det noe interessant hvis man graver dy- pere i tematikken. Finnes det ingen positive former for sameksistens? «Jo da, siden du spør,» er svaret fra næ- ringsaktørene når de blir utfordret på dette.Overordnet står det nemlig bra til med sameksistensen.Vi er gode på havforvaltning, og til å balansere beva- ring og bruk. Miljøtilstanden i våre havområder er generelt svært god.Uenigheter mellom næringene blir håndtert, og de har kon- struktiv dialog seg imellom.De danner klynger ogmøter hverandre i ulike samarbeidsfora.Havnæringene er også de fremste i Norge til å samarbeide om teknologi og innovasjon. Konfliktnivå- et mellomhavnæringene er ikke så høyt somman kan få inntrykk av. RESSURSGRUNNLAG. En annen inte- ressant observasjon er at opplevde pro- blemer kan være større enn faktiske problemer. I vår undersøkelse blant næringsaktører mener de fleste at kon- flikt er knyttet til bevaring av ressurs- grunnlag, og de peker på andre nærin- ger enn sin egen når de skal beskrive sameksistensproblemer.Omtrent halv- parten oppgir at andre aktører foruren- ser deres ressursgrunnlag.Det er imid- lertid ikke samsvar mellomopplevelsen av negativ påvirkning fra andre og den reelle negative påvirkningen på havet. Det er viktig å presisere at våre funn reflekterer situasjonen like før korona- krisen traff Norge.Vår studie er der- med ikke farget av krisen.Nettopp det at vi har kartlagt hvordan havnærin- gene oppfatter sameksistensen rett før endringene fant sted kan imidlertid ha en egenverdi.Arbeidet vil nå kunne fungere som en referanse av situasjonen ved inngangen til en periode med stor endring. SAMMENHENG. Denne kartleggingen av status kan også i seg selv fortelle oss noe om framtiden.Havnæringene har nemlig en ting til felles: de ønsker å oppnå bærekraft i det de holder på med, slik at driften kan videreføres også for kommende generasjoner. Sammenhengenmellom sameksis- tens og bærekraft er tydelig, og tidsdi- mensjonen er viktig her.Dårlig bære- kraft i dag, for eksempel i form av for- urensning, vil kunne gi dårlig sameksis- tens på sikt.Også omvendt vil høyt ko- nfliktnivå i dag vil kunne gi dårligere bærekraft i framtiden.Dialog, tillit og felles oppfatning av kunnskapsgrunnlag og reguleringer er ifølge næringene selv premissgivere for videre god sam- eksistens. BÆREBJELKEN. Havnæringene er bil- ledlig i samme båt fordi de må forholde seg til hverandre og er avhengige av et godt felles ressursgrunnlag. I vårt vi- dere arbeid vil vi bygge fremtidsscena- rioer og utvikle løsninger for vellykket sameksistens. Havnæringene utgjør bærebjelken i norsk økonomi og det vil også være si- tuasjonen etter koronakrisen.Å tilpasse seg nye rammebetingelser vil bli en stor utfordring,men også enmulighet for havnasjonenNorge. God sameksistens vil danne et godt grunnlag for den utviklingen vi skal gjennom sammen. ThereseRist Rådgiver, Senter for hav ogArktis Jan-GunnarWinther Direktør, Senter for hav ogArktis

RkJQdWJsaXNoZXIy NjExNTQ=