HavPuls: nr 2 - 2020 - Petro og havbruk i Nord

38 NR 2 – 2020 H AV P ULS Det lovendeoljefeltet i Barentshavet skullebli denneste store feltutbyggingenpånorsk sokkel - etter JohanCastberg. Wistingmå bli det neste store løftet LANGTUTE: Wisting vil sammenmedutbyggingsprosjektet JohanCastbergutgjøre tobetydelige oljefelt i Barentshavet. KART : OMV TRAFFBLINK: Riggen Leiv Eriksson traff blink for operatørselskapet OMVpå Wisting-feltet i Barentshavet høsten 2013. FOTO : SHELL forfatteren . Kjell Giæver er direktør i PetroArctic POLARHELTEN. I september 2013 gjorde boreriggen Leiv Eiriksson et stort oljefunn cirka 310 kilometer nord for Hammerfest, i det såkalte Hoop- området,midt mellom fastlandet i Finnmark og Bjørnøya. Funnet fikk navnetWisting etter po- larheltenOscarWisting somhjalp RoaldAmundsen til å nå Sydpolen til fots ogNordpolen fra luften. LENGSTNORD. Det østerrikske energi- selskapet OMV fikk en strålende start i Norge med funnet iWisting Central- brønnen, den første brønnen somble boret så langt nord i Barentshavet. Li- sensen ble tildelt til OMV, Equinor, Idemitsu og Petoro i 2009.Nå 11 år se- nere er det total boret seks brønner og påvist énmilliard fat hvor man anser at cirka 450millioner av disse er utvinnbare. I tillegg tilWisting-funnet er det gjort to nabofunn: Hanssen og senest i 2019 gjorde Equinor et funn nord for Wisting kalt Sputnik. Oljen ligger bare noen få hundre meter under havbunnen og vanndyb- den er 400meter. Reservoaret er veldig oppdelt, og inneholder olje i sandstein fra jura og triastiden, dette er en peri- ode somomfatter tiden fra 250 til 150 millioner år siden. Sand og berg fra ju- ratiden er grunnlag for mange av olje- feltene i Norge.Dette var tiden på jorda da dinosaurene hersket og deler av Barentshavet var et gigantisk elvede- lta med utspring helt fra Uralfjellene i Russland. 2022. Før koronapandemien traff oss med full styrke i mars 2020, var planen at Equinor som er operatør for utbyg- gingen skulle levere en plan omutbyg- ging og drift til stortinget i 2022 og oljeproduksjonen skulle starte opp i 2027. Dette skulle bli den neste store felt- utbyggingen på norsk sokkel etter Jo- han Castbergmed enmulig prislapp på cirka 50milliarder, og etter vårt estimat og tidligere erfaringer med lignende utbygginger nærmere 40.000 – 50.000 nasjonale årsverk i utbyggingsperioden 2022 -2027. Nå risikerer vi at hele dette gigant- prosjektet settes på vent på grunn av pandemi og lav oljepris. Før krisen var denmagiske grensen for lønnsomhet på 30 dollar per fat olje som skulle bli pumpet opp fra nye felt i Norge, nå snakkes det om at den «nye balanseprisen» er 20 dollar.Dette blir krevende å få til langt nord i Barentsha- vet. STORTINGET. Redning for dette fan- tastiske nye feltsenteret ligger nå hos de folkevalgte på Stortinget. Enmid- lertidig endring i skattene for energi- selskapene vil etter all sannsynlighet gi full gass for utbygging av et av Europas største industriprosjekt dette tiåret. Verft, verksteder og ingeniørkonto- rer langs hele kysten vil på nytt fylles oppmed stål som skal sveises og teg- ninger som skal beregnes og klargjøres. Med bakgrunn fra tidligere offshore ut- bygginger og analyser til felt somGo- liat og Johan Castberg vil et slikt nytt feltsenter kunne skape nærmere 400 - 500 nye varige arbeidsplasser iTroms og Finnmark til drift av feltet, og ung- dom i nord vil finne fremtidstro og spennende arbeidsplasser både på land og til havs. Nå gjenstår det viktige arbeidet for våre politikere både lokalt og nasjonalt, slik at den positive næringsutviklingen fortsetter fra våre naturressurser i havet på en bærekraftigmåte. KjellGiæver Direktør, PetroArctic

RkJQdWJsaXNoZXIy NjExNTQ=