HavPuls: nr 2 - 2020 - Petro og havbruk i Nord

36 NR 2 - 2020 H AV P ULS Produksjonenav rur til fiskefôr står foranenutvidelse. NyligsaFylkesman Vil utvide rur-pr RUR: Inni skallet til fjærerur befinner det seg et lite kreps NYLOKALITET: Slåtterøya er navnet på dennye lokaliteten for dyrking av rur som det er søkt omvest for Blomsøya i Alstahaug kommune. Den ligger i nærheten av lokalitetenHestøydraget, somPlanktonic AS har hatt i bruk siden 2017. Feltene med røde prikkermarkerer oppdrettsanlegg for laks, mens feltetmedblå prikk markerer et blåskjellanlegg. KART FRA FYLKESMANNENS UTTALELSE , BEARBEIDET AV HELGELANDS BLAD GRUNDERE: GründerneHåvardAakerøy (til venstre) ogNilsTokle startet Plankto- nic AS. Her står de ved transportbandet for rur i fabrikken iTrondheim. FOTO : PLANKTONIC DYRKING: Endyrkingsmodul for rur på fire ganger firemeter er satt opp i Hestøy- draget. FOTO : HÅVARD AAKERØY FAKTA PlanktonicAS Etablert i 2008 av gründerneNilsTokle ogHåvardAakerøy.Tokle ermarinbiolog og forsker. Aakerøy har lang erfaring fra oppdrettsnæringa, blant annet i Norge- skjell AS. Utvikler ogproduserer fôr til opp- drettsnæringa. Har kontor og fabrikk iTrondheim, og for tida 14 fast ansatte. Største eier er det statlige investerings- selskapet Investinor AS, 39,09 prosent. Omsatte i 2018 for 15,2millioner kro- ner. Driftsresultatet var påminus 4,7mill., årsresultatet påminus 4mill. (Kilder: planktonic.no, investinor.noog soli- ditet.no ) Det er selskapet EquimarAS somhar fått positiv tilbakemelding fra Fylkes- mannen i Nordland på søknaden om en årlig produksjon av 50 tonn fjærerur på lokaliteten Slåtterøya, vest for Bloms- øya i Alstahaug kommune. Levende fiskefôr EquimarAS eies av pensjonisten Rolv Aakerøy, som er grunneier i det aktu- elle området. Sønnen hans,HåvardAakerøy, er en av gründerne bak PlanktonicAS. Sel- skapet er godt i gangmed å utnytte egg fra krepsdyrene som lever inni ruren som levende fôr i oppdrettsnæringa. Planen er at ruren somdyrkes på Equimars lokaliteter, skal høstes og foredles av Planktonic. Testedyrkingsmetoder De første forsøkene med oppdrett av rur i dette området startet i 2017, på lokalitetenHestøydraget.Også denne lokaliteten tilhører EquimarAS. Cirka 540meter lenger vest ligger Slåtterøya.Her skal flere dyrkings- metoder testes ut i fjæra, både hylleli- gnende moduler som er godt festet til bunnen, og flytende moduler somhen- ger i vannsøyla ganske nært overflata på grunt vann. Tanken er at fjærerur skal feste seg og vokse på dyrkingsmodulene, før de blir høstet annen hvert år og transpor- tert til fabrikk. –Trenger plass –Vi driver og tester ut ulike typer tek- nologi for dyrking av fjærerur i tidevan- nssonen.Noe fungerer kjempedårlig, noe ganske bra og noe veldig bra, sier HåvardAakerøy til Helgelands Blad. –Nå begynner vi å sikte oss inn på teknologien vi skal bruke i storskala- produksjon.Da trenger vi plass, sier han. – Slåtterøya er et bra område for å dyrke rur,med god vanngjennomstrømming.Dessuten er det driftsmessig gunstig å ha den andre lokaliteten i nærheten, sierAakerøy. Dekker 800dekar Det omsøkte området dekker så mye som800 dekar – altså 800.000 kvadrat- meter, somdyrkingsenhetene skal være spredt utover. Flere forekomster av sjøfugl er regi- strert rundt lokaliteten, og et lokalt vik- tig gytefelt for torsk ligger under en kilometer lenger øst. I kommunepla- nens arealdel er området enten uregu- lert eller avsatt til akvakultur. Søknaden har vært ute på høring og behandlet avAlstahaug kommune, uten at det kom innsigelser. Ikkenegativeeffekter «Samlet sett mener vi at inngrepene er av mindre karakter og bare av lokal be- tydning», sier Fylkesmannens uttalelse, som konkluderer med at produksjonen av rur ikke vil gi nevneverdige negative effekter verken på biologisk mangfold, verneområder eller viktige friluftslivs- områder. Siden det ikke skal brukes fôr,medi- siner eller andre kjemikalier i produk- sjonen, vil Fylkesmannen ikke kreve ut- slippstillatelse etter forurensningslo- ven. Uttalelsen ligger nå hos Nordland fylkeskommune, somgjør det endelige vedtaket. Leif Steinholt

RkJQdWJsaXNoZXIy NjExNTQ=