HavPuls: nr 2 - 2020 - Petro og havbruk i Nord

29 NR 2 – 2020 H AV P ULS arende 300millioner fat, til en kostnadpå drøye 10 dollar fatet. GRAFIKK : AKER BP SOMMERKAMPANJE: Steindump- fartøyet Stornes under lastinghos Aqua Rock i Sandnessjøen. FOTO : MORTEN HOFSTAD Starter stor leveranseav stein Aqua Rock skal gjennomvår og sommer levere rundt 168.000 tonn stein til Ærfugl-utbyggingenpå Skarv. Det nederlandske rederietVanOord gjør jobbenmed steindumpingsfartøyet Stornes. Til sammen er det planlagt åtte båtlas- ter, hvorav de første femkommer i rask rekkefølge i starten av juni. Resten kom- mer lenger ut på sommeren. Erfaringsvis skaper slike båtanløpbety- delige ringvirkninger i havn, gjennom persontransport, kjøp av proviant og andre forsyninger til båten. Steinmassene fra Aqua Rock brukes til å dekke over installasjoner på havbun- nen for å beskytte og stabilisere. Nytt Skarv-prosjekt planlegges UNDERSKARV: Gråsel nærmer seg investeringsbeslutning. «Gråsel» heter feltet, somble påvist i 1988.Nå erAker BP dypt i planleg- gingen til en anslått kostnad på rundt 1,2milliarder kroner. Gråsel er ikke noe stort prosjekt i norsk offshore-sammenheng,men det bidrar til å holde full produksjon på Skarv i flere år. – For Gråsel ser vi at verdi og kon- tantstrømblir best mulig bevart med å fortsette modningen i henhold til plan.Vi må likevel vurdere en del risi- kofaktorer før vi tar investeringsbe- slutning, som er planlagt i tredje kvar- tal, sier pressetalsmannOle-Johan Faret i Aker BP til Helgelands Blad. 1,2milliarder –Aker BP har besluttet et betydelig kutt i porteføljen, og har inntil videre satt alle ikke-sanksjonerte prosjekt på hold.Det primære målet er å sikre og styrke vår finansielle robusthet. Sam- tidig videreføres det høye aktivitetsni- vået i Skarv-området med produksjon fra Skarvskipet, ferdigstilling og opp- start av det unikeÆrfugl-feltet, og modning av funn og prospekt i områ- det rundt Skarv.Disse er i en tidlig fase ogmodnes videre med begrenset behov for kapital, sier Faret. Status i planleggingen av «Gråsel», som forventes å kunne produsere rundt 15millioner fat, er beregnet kostnad på 1,2milliarder kroner.Til- knytningen til Skarv-skipet vil kunne gjøres uten omfattende ombygging på skipet, ogman legger opp til å benytte eksisterende infrastruktur på havbun- nen. Derfor leggerAker BP til grunn av prosjektet vil ha god økonomi. Boringviktigst Den viktigste ringvirkningen på land blir trolig betjening av boreriggen Deepsea Stavanger, som trolig kom- mer for å bore en produksjonsbrønn om et års tid. – Samfunnsmessige virkninger er liten, og hoved effekten regionalt vil være at driften av Skarv FPSO for- lenges i forhold til et scenario uten Gråsel.Dette innebærer fortsatt bruk av eksisterende supplybase i Sandnes- sjøen og helikoptertransport fra Brønnøysund, skriver operatørselska- pet i et brev til myndighetene. –Aker BP vil, som for Skarv og Ærfugl utbyggingen, legge til rette for at lokalt næringsliv skal ha mulighet for å konkurrere om kontrakter til Gråsel prosjektet.Aker BP tar sikte på å utnytte den infrastrukturen på land somble etablert i forbindelse med Skarv utbyggingen.Nasjonalt vil pro- sjektet bidra med inntekter til staten samt sysselsettingseffekter i form av ringvirkninger. Produksjonen på Gråsel kan starte høsten neste år, hvis planleggingen fortsetter uavbrutt. MortenHofstad

RkJQdWJsaXNoZXIy NjExNTQ=