HavPuls: nr 2 - 2020 - Petro og havbruk i Nord

28 NR 2 - 2020 H AV P ULS TEMA: OMRÅDEUTVIKLING STORUTBYGGING: Skarv-feltet, medÆrfugl-utbyggingenmarkert i forgrunnen skal produsere tils Midt i koronakrisenstartet AkerBPproduksjonenpåenav sokke- lensmest lønnsommeutbygginger. Åpnet Skarv-felt i krisetid LOKALE LEVERANSER: Hele subseaanlegget til Ærfugl er delvis bygd, sammenstilt og testet, hos Aker Solutions Sandnes- sjøen. FOTO : MORTEN HOFSTAD Samtidig somboringen av produk- sjonsbrønner påÆrfugl er avsluttet, og riggenDeepsea Stavanger har forlatt feltet etter nærmere sjumåneders ope- rasjon, kunngjørAker BP at de har startet produksjon fra den første Ærfugl-brønnen på Skarv. Stort prosjekt Ærfugl skal gi rundt 300millioner fat olje og gass, og har kostet i overkant av åtte milliarder kroner. Leveranser fra lokale leverandører somAker Solutions Sandnessjøen ogAqua Rock pågår fort- satt. Oppstarten skjer nærmere tre år ras- kere enn opprinnelig plan. – Den gode nyheten kommer dess- verre samtidigmed at vi står overfor en global krise som ingen av oss har opp- levd før. Investeringer og leteaktivite- ter på norsk sokkel er satt på vent.Ti- tusenvis av ansatte i vår bransje er for tiden utsatt, sier direktør for drift og feltutvikling Kjetel Digre i Aker BP. –Tjener penger Aker BP karakterisererÆrfugl som «ett av de mest lønnsomme utviklings- prosjektene på norsk sokkel»med en såkalt balansepris på rundt 15 dollar fatet.Det betyr at feltet tjener penger, selv med disse dagers ekstremt lave pri- ser. – Produksjonen fraÆrfugl er med på å forlenge levetiden til Skarv FPSO med fem år.Ærfugl er svært viktig for den videre utviklingen av og verdiska- pingen i dette området, selv om lønn- somheten reduseres dramatisk med da- gens oljepriser, sier direktør for Skarv- området, Ine Dolve. Totalt 25 i Sandnessjøen I slutten av april kunngjordeAker BP at de må avslutte avtaler med rundt 250 innleide konsulenter. – Berører kuttet aktiviteten i Sandnes- sjøen? – På tross av at det er svært krevende tider for vår industri, er det for tiden høyt aktivitetsnivå ved vårt kontor i Sandnessjøen, blant annet for ferdig- stilling avÆrfugl-prosjektet. – Det betyr at reduksjonene i aktivi- tetsnivå i Aker BP i liten grad påvirker aktivitetene her på kort sikt.Totalt job- ber 25 personer for oss i Sandnessjøen, sier Ole-Johan Faret. MortenHofstad Dengode nyheten kom- mer dessverre sam- tidigmed at vi står overfor englobal krise som ingen av oss har opplevd før.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjExNTQ=