HavPuls: nr 2 - 2020 - Petro og havbruk i Nord

26 NR 2 - 2020 H AV P ULS TEMA: OMRÅDEUTVILING FØRSTUT: DeepseaNordkapp kommer for å boreAlveNE for Aker BP i sommer. FOTO : ODFJELL DRILLING Antall planlagte letebrønner i nord falt brått imars.Mennoen spennendeboringer blir det likevel. Fem i Barentshavet, tre utenfor Nordland Vinterens store skuffelser utenfor Nordland var knyttet til Wintershalls helhjertede forsøk i jomfruelig areal. Først Toutatis like utenforTræna, så Balderbrå og Gullstjerne 350 kilome- ter lenger ut.Wintershall,med Equi- nor på laget, hadde håpet å finne driv- verdige tilleggsreserver til Aasta Han- steen.Nå signaliserer de en tenkepause i letestrategien. Aker BP Aker BP kommer med en letebrønn med riggenDeepsea Nordkapp i som- mer, somde kaller Alve NE , nord for Skarv. Boringen skal bekrefte oljefore- komsten i Alve Nord , der polske PGNiGhar kommet inn gjennom en større byttehandel mellomde to aktø- rene. Equinor Det kommer ingen egenopererte lete- brønner fra Equinor utenfor Nordland i år.De er derimot operatør for Appo- linia i Åsgard-området utenforTrøn- delag, og deltar dessuten i Epsilon ved Heidrun og Hades vedÅsgard. I Norne-områder står to egenopere- rte letebrønner på kartet for neste år. – Gassfunnet Ørn (PL942) fra i fjor høst, vest for Norne og Skarv, skal ut- forskes videre med en brønn i 2021, opplyser letedirektør Geir Richardsen til HavPuls. Etter funnbrønnen beregnet Equi- nor forekomsten av gass til 8-14millio- ner standard kubikkmeter oljeekviva- lenter, eller 50-88millioner fat oljeek- vivalenter. Hvorvidt dette vil bli en utbygging i tilknytning til Skarv feltsenter, eller Norne feltsenter, vil bli en vurdering av flere kommersielle forhold, som fore- løpig ikke er konkretisert. Måboremer I det rike området midt mellomNorne og Skarv, har Equinor gjort funn på le- tebrønnen Snadd Outer Outer/Black Vulture (PL159B). Foreløpige ressu- rsanslag har vidt spenn 2-12 fat oljeek- vivalenter med gass i det ene boremå- let, og 1-48millioner fat utvinnbare ol- jeekvivalenter i det andre. – Også i dette prospektet ser Equi- nor på muligheter for nok en brønn i 2021, ifølge Richardsen. Det robuste oljefunnet CapeVultu- re fra 2017-2018 (50-70millioner fat utvinnbart) oppfattes som ferdig ut- forsket, og utbygging vil bli en del av den samlede vurderingen for Norne/S- karv-området. Kjøpte feltandeler Ifølge kart fra Oljedirektoratet har Equinor allerede undersøkt havbunnen for enmulig rørledninger mellom felt- senteret Aasta Hansteen og satellitten Asterix. Equinor har snakket om en produksjonsstart fraAsterix-gassen en gang i 2025, slik at en plan for utbyg- ging og drift Equinor har overtatt 20 prosent fra Shell i lisens 892 som ligger innenfor Nordland IV. Selskapet har operatør- ansvar for lisensene 837, 1011, 1012, 1014 og 1014 B.Området er jomfruelig med hensyn til leteboring, og overta- kelsen fra Shell kan være en indikator på at en leteplan for det omfangsrike området i nærheten avAasta Hansteen er under planlegging. Gigant tilbake ConocoPhillips har vært lenge fravæ- rende på leting i nord.Men i løpet av høsten kommer de med to letebrønner, henholdsvis 6507/4-1 Warka og 6507/5-10 Slagugle . Begge ligger i el- ler nær det ikke utbygde gassfunnet Victoria , på grensenmellomNordland ogTrøndelag. Begge brønnene er fer- dig forberedt med borestedsundersøke- lser, og riggen Leiv Eiriksson er hyret for jobben. Barentshavet Så langt vi har kunnet bringe i erfaring er fem letebrønner nå bekreftet i Ba- rentshavet i 2020. Equinor skal bore to egenopererte brønner, som er gitt nav- nene Spissa og MistTubås . Lundin har bekreftet tre egenopere- rte brønner i Barentshavet, Bask og Polmak ,med riggenWest Bollstad. Dessuten kommer trolig Lundinmed en brønn i PL1027 helt oppe ved Bjørnøya, ifølge enmelding i mars. MortenHofstad

RkJQdWJsaXNoZXIy NjExNTQ=