HavPuls: nr 2 - 2020 - Petro og havbruk i Nord

14 NR 2 - 2020 H AV P ULS TEMA: HAVFARM EFFEKTIVT: Teamet i Harstadmener offshorenæringenhar noe å lære av hvordanhavfarmen er gjennomført. FORTSETTELSE FRASIDE 10OG11 NSK ShipDesignAS har hatt totalan- svar for design, systemer, og leveranse av Havfarmen til Nordlaks.Det betyr samtidig at firmaet har rettigheter til konseptet. – Hva henter Havfarmen til Nordlaks fra offshorenæringen, og hva kan konseptet og gjennomføringen gi tilbake? – For det første har både utseende og strukturell utforming fellestrekk med en halvt nedsenkbar boreplattform (semi-sub).Men vår konstruksjon er tre-fire ganger lenger enn en boreplatt- form. Lengden i seg selv skapte utford- ringer for alle somhar vært involvert i planleggingen, inkludert klasseselskap- et DNVGL, forteller prosjektleder TorgeirTorgersen ogThomas Myhre. Semi-flyter En likhet med flyttbare boreplattfor- mer er ballasteringen.Havfarmen kan senkes ned 22meter på lokasjon, for øvrig lettes opp i sjøen etter ulike be- hov. – Konstruksjonen har vært veldig ut- fordrende,men har gitt oss vesentlig la- vere antall timer enn det offshorenæ- ringen bruker på å planlegge en semi-sub.Vi har fått til en veldig effek- tiv utviklingsprosess, vi snakker tre-fire ganger lavere timetall enn sammen- lignbare konstruksjoner til offshorenæ- ringen. –Vi har lært masse underveis, og har lykkes med en ekstrem tidslinje på byg- geprosessen. – Forankringen er direkte hentet fra offshorekonstruksjoner.Vi har vanlige drag-anker på 13 tonn, som er festet med liner til en turret (svivel).Turre- ten er ganske enkel siden vi bare henter inn linjer for telekommunikasjon (fiber) og kraftkabel med landstrøm. – Hva mener dere eventuelt å kunne gi tilbake av erfaringer til offshorenæringen med dette konseptet? –Vi har drevet et utviklingsprosjekt. Offshore søker man gjerne å minimere risikomest mulig, og dermed bruke mer tid.Vi har erfart at prosjektutvik- ling på et stålbygg kan gjøres mer ef- fektivt. Somen fraktebåt Myhre ogTorgersen forteller at de- signfirmaet ikke har hatt egne folk på verftet i Kina (Yantai).Nordlaks har derimot hatt to personer på verftet for å følge opp byggingen. Havfarmen, som veier 36.000 tonn, ble hentet på verftet av tungløftfartøyet BokaVanguard. – Konstruksjonen ble kontrahert 13. februar 2018, og seilte ferdig fra verftet 9. april i år, det er 26måneder.Dette er samme tid det tar å bygge en 70meter lang, enkel fraktebåt i Europa. Byggin- gen har gått rekord-fort. Det er Nordlaks somhar utvikles alt som er knyttet til biologiske aspekter med konstruksjonen. –Vi vil gjerne poengtere at det har vært inspirerende å ha biologer med i prosjektgruppene.Oppdretterne skjøn- ner at fiskenmå ha det bra. Jeg er fasi- nert av hvor tungt fiskehelse og velferd er med i tenkningen, sammenmed hensynet til størst mulig bærekraft.Vi har sett hvordan slike hensyn har gått foran rene økonomiske vurderinger. Ny retning – Hva betyr prosjekter som dette for dere som designere? – Det er forbundet med ærefrykt å være med på noe sånt.Vi har virkelig fått grave dypt for å komme oppmed gode løsninger, sierTorgersen. – Dette tar oss i en ny retning.Det er en klar føring fra myndighetene at man skal se på mulighetene knyttet til haveksponert havbruk.Da er det ikke unaturlig at det kommer flere slike pro- sjekter.Vi har gjort erfaringer i dette prosjektet vi kan ta med inn til offsho- renæringen, som tidsbruken i gjen- nomføringsfasen.Der har vi nå noe å bidra med, sierTorgersen. –Nordlaks er lokalt eid, og gründe- rkapital har gått med i utviklingsarbei- det.De står for en tenkning somhand- ler om å utvikle samfunn omkring seg, og skape vekst i regionen.De lager kompetansearbeidsplasser, somgjør at folk flytter hjem igjen, sierThomas Myhre. MortenHofstad Konstruksjonenhar

RkJQdWJsaXNoZXIy NjExNTQ=