HavPuls: nr 2 - 2020 - Petro og havbruk i Nord

11 NR 2 – 2020 H AV P ULS ANIMASJON : NORDLAKS HALVTNEDSENKBAR: Havfarmens likhetmedborerigger ermuligheten til å vari- ere dyptgående. FORTSETTER PÅSIDE 14OG15 de miljømessige og fiskevelferdsmessi- ge produksjonsbetingelsene i havbruks- næringen.Med det nye konseptet vil selskapet flytte den siste ogmest inten- sive delen av laksens vekstfase ut av fjordene og lenger bort fra andre akva- kulturlokaliteter enn det som er vanlig i dag. Havfarmene skal plasseres i områder som ikke kan utnyttes til oppdrett med dagens tilgjengelige utstyr.Dette er mer eksponerte havområder med komplekse vind-, strøm- og bølgefo- rhold, og typisk større dyp.Disse loka- litetene mener Nordlaks vil gi gode miljømessige, fiskevelferdsmessige og produksjonsmessige betingelser. Vil bygge to Nordlaks søkte opprinnelig om39 ut- viklingstillatelser, fordelt med 13 tilla- telser til tre ulike Havfarmer. I den opprinnelige søknaden tilbake i 2015 ble disse tre omtalt somhenholdsvis stasjonær Havfarm, flyttbar Havfarm og dynamiskHavfarm. Nordlaks fikk etter klagebehandling i Nærings- og fiskeridepartementet i september 2017 til sammen 21 utvik- lingstillatelser.Vedtaket innebar også at Nordlaks ikke fikk tillatelser for å bygge den flyttbare Havfarmen. Det blir altså bygget toHavfarmer: den stasjonære (Havfarm1) som skal ligge på lokalitetenYtre Hadseløya og den dynamiske (Havfarm2) hvor spørs- målet om lokalitet er uavklart. Den stasjonære Havfarmen vil ha en forankringsløsning i baugpartiet. Kon- struksjonen vil ligge på svai hvor anleg- gets retning og dermed plassering in- nenfor lokaliteten bestemmes av vind-, bølge- og strømretning. Fortøyningsløsning vil være avhengig av lokalitet, og avgjøres blant annet av miljølaster, dybde, bunnens topografi og sammensetning. Nordlaks har fått lokalitetstillatelse til den stasjonære Havfarmen på lokali- tetenYtre Hadseløy, sør-vest for Ha- dseløya i Hadsel kommune i Vesterå- len. FlyttbarHavfarm Den dynamiske Havfarmen baserer seg på dynamisk posisjonering og frem- driftssystemer for å kunne holde posi- sjon samt under forflytning.Det plan- legges for lette forankringsløsninger for å avlaste fremdriftssystemene og redusere drivstofforbruk når den flytt- bare konstruksjonen ligger i ro. Den dynamiske Havfarmen kan der- med flyttes mellomområder avhengig av årstid, vær og vind eller hensynet til miljøet og andre interesser. bygging

RkJQdWJsaXNoZXIy NjExNTQ=