HavPuls: nr 2 - 2020 - Petro og havbruk i Nord

10 NR 2 - 2020 H AV P ULS TEMA: HAVFARM HAVFARMI SOLNEDGANG: Den første fisken skal etter planen settes ut i havfarmen til høsten. FORTSETTELSE FRA FORRIGE SIDE –Vårt konsept bygger på flere elemen- ter, som til sammen skal gi flere gevins- ter i form av miljø og velferd for fisken, forteller kommunikasjonssjef i Nord- laks, Lars FredrikMartinussen. Nordlaks investerer i en hel verdi- kjede, som selskapet mener – i sum – skal gi enmer effektiv ogmindre mi- ljøintensiv produksjon. For det første satser Nordlaks 800 millioner på egen produksjon av stor- smolt i et nytt settefiskanlegg som er plassert på Innhavet i Hamarøy.Anleg- get er under ferdigstilling i disse dager. – Smolten settes først ut og fôres opp i et kystnært sjøanlegg til mellom ett og halvannet kilos størrelse, før fisken settes ut i havfarmen.Dette gir oss kort produksjonstid totalt sett, og særlig i de tradisjonelle anleggene. En produksjonssyklus i selve havfarmen vil ta om lag ti måneder. Samtidig gir dette rom for å brakklegge de kystnære lokalitetene hyppigere, som er en del av vår strategi for å holde lusepresset nede, fortellerMartinussen. Nordlaks bygger for tiden også to nye brønnbåter, drevet av LNG, som blant annet blir utstyrt med ferskvan- nsanlegg ombord til bruk for avlusing av fisken, altså uten bruk av medika- menter. Fabrikkenmed slakteri og filetpro- duksjon på Børøya i Hadsel står foran en omfattende utvidelse ogmodernise- ring. Firemilliarder Selskapet har tidligere formidlet at investeringene langs hele selskapets verdikjede utgjør over fire milliarder kroner. – Hva betyr det for virksomheten at dere får tilgang til nytt areal, i mer ekspo- nert sjøområde? – Det er kjempeviktig.Havfarmene gjør det mulig å ta i bruk nytt areal i våre nærområder, og er dermed også å enmulighet for utvikle selskapet videre med utgangspunkt i den nord-norske regionen hvor vil ønsker å være. –Havfarm-prosjektet retter segmot å ta i bruk nye områder som er mer eks- ponert enn hva dagens løsninger til- later brukt.Der er det bedre plass, sta- bilt gode vannforhold, og langt mellom hvert anlegg så smittepresset blir la- vere.Med anlegg på svai, gode strøm- forhold ogmed tiden også en flyttbar Havfarmmed lokaliteter på store dyp vil den biologiske belastningen også kunne bli enda lavere. –Vi planlegger for å sette forebyg- gende tiltak mot lus i et bedre system, gjennomblant annet brakklegging og brudd i produksjonssyklusen. – Hva mener dere vil bli gevinstene for både fiskehelse og miljø? – Gjort rett, så mener vi produksjo- nsstrategien vi legger opp til vil gi lav belastning på miljøet, lite håndtering av fisken og god kontroll på fiskevelferd og fiskehelse.Grunntanken er forebyg- ging, å kontrollere forekomst av lus gjennom forebygging.Vår erfaring er at det er best for fisken, sierMartinus- sen. Vi skaper fremtiden Havfarmene er en del av Nordlaks sin løsning for en bærekraftig utvikling av havbruksnæringen. Sjøareal er i dag en vesentlig begrensning for videre utvik- ling av havbruksnæringen, og tilgang til nytt areal er en nødvendighet for at havbruksnæringen skal kunne utvikle seg innenfor fiskevelferdsmessige og miljømessig forsvarlige rammer. Nordlaks sier de har mål om å bedre Grunntankener for

RkJQdWJsaXNoZXIy NjExNTQ=